20 C
Madura
Tuesday, May 30, 2023
- Advertisement -spot_img
- Mobile -spot_img

TAG

AJAZ ELMAZRY

Mangkat Polè, Èdhina Polè

”Engko’ lagghu’ mangkata ka Jâkarta,” pajâwâbbhâ sambi malebbhu râng-bhârângnga ka ḍâlem ettassa sè bârna celleng. Sattar ghun cengngeng. Tacengnga’. Ma’ pas ta’ lâ-bâlâ jhâ’ mangkata ka Jâkarta. Jhâ’ sènga’a Sattar ta’ ngaterraghi saḍâ’ pangarè’ sè èyènjhâm ghellâ’ ghulagghu ta’ kèra tao.

Berita Terbaru

- Advertisement -spot_img
/