alexametrics
Minggu, 09 Aug 2020
radarmadura
Home > Puisi
icon featured
Puisi

PUISI FAIDI RIZAL ALIEF*

12 Juli 2020, 21: 17: 43 WIB | editor : Abdul Basri

PUISI FAIDI RIZAL ALIEF*

Share this      

Sallaggi’ Tase’ Ta’ Elang Omba’

sallaggi’ tase’ neko ta’ elang omba’

sampan bula ta’ kera burung ngalemba’

nompa’ aros se alangngoy dhari dhaja

manyellet jimat karamat dhari dhadha

bula abit se ta’ ngedhing sowarana

kare mowa se ngalemba’ neng e mata

ames juko’ daddi sapo’ paleng tebbel

aeng accen daddi bantal paleng kandel

ngabas bulan ajalan agenja ondhem

magaggar kerrong dhari konco’na malem

dhu, tanang kangan ta’ kera mergem mardha

tanang kacer ta’ kera abit se bara

salangngoyan pole bula nokthok labang

sakeddalan laggi’ dika nemmo kembang

ja’ rekong bula neko epolok omba’

sabab tase’na dika lebbi aomba’

neko’ sampan bula pon mandeng dha’ dhaja

pera’ ngantos bulan ngombar dhalem dhadha

se bakal madhateng aros paleng tennang

ka’angguy ajaga sampan dari elang

bismillahi majreha wa mursaha

bula mangkat agiba cakalan raja

nojju tase’ dhaja e dhadhana dika

settong kennengngan se jau dhari loka

Bandungan, Rejjeb 1441

……………………………………..

E Palabbuwan Takerbuy

ta’ kera abit bula se ngantos tongkang

sambi ngabas kopeteng e dhalem rongkang

arangka’ re-lere lebat bato tajem

nyono’ ka lobang nengke’ sabellun nyellem

e attasanna cethak are ajalan

tadha’ ondhem tepes ngaddhang balakkadan

ate sowap panas ambu kadibi’an

gun kare duwa se daddi pangaoban

salebbina kare angen lebat santa’

tape tadha’ caretana kerrong ngalto’

aba’ abirji’ ba’dibi’ dari loka

sambi ngantos ngarep dha’ molena dika

sampe’ are tasellem ka dhalem tase’

langnge’ se tera’ aoba gan sakone’

tongkang se eantos bula tadha’ dhateng

omba’ se lebat jan ta’ lebur epandeng

malem dhapa’ bula paggun kadibi’an

langnge’ dhalem dhadha etera’e bulan

ta’ kare abit bula se ngantos tongkang

maske dika ta’ dhateng tase’ ta’ elang

duwana bula daddi kajuwan raja

kerrongnga bula daddi omba’ sagara

e penggir tase’ bula cekka’ atapa

tadha’ eantos angeng tangessa dika

Bandungan, Rejjeb 1441

……………………………………..

Mon Alerek Dika

dha’ramma neko bula se alajara

ngabas tase’ omba’na nampes ka dhadha

ka’-bungka’an se naong tadha’ sakale

jalan lamba’ se kene’ epagar besse

sabban are ate maste lako sowap

maske nemor ngacenthar monyena kelap

loka sajan dhalem, sake’ sajan berteng

ngabas dika nyapcap aeng mata celleng

mon polana parawo kare eoja

ta’ kera burung pole se nyalatsada

tape ngabas dika ta’ bisa kalowar

tase’ kare aomba’ bula ta’ kellar

can-bacan paleng mandi se kemma pole

esareya sampe’ mera aoba pote

poko’ dika tanangnga bisa eteggu’

badan ban atena bisa bula gellu’

pagar besse ngalencer aoba aeng

un-dhaun koneng aoba biru jenneng

ta’ kera sara mon gun se alajara

maske panas are kare se mangkada

alajar banne nyempange bangaseppo

tape alaban loka atompang malo

paggun neng e tase’ neko bula dika

tempadda mole alebbur dusa-dusa

Bandungan, Rejjeb 1441

……………………………………..

Tana se Loka, Tase’ se Sake’

dhari paddu bara’ dhaja tase’ bula

sampe’ paddu bara’ lao’ se ja-ngaja

la’-colla’ pon ce’ bannya’na se ekale

daddi gubangan raja epagar besse

aeng matana dika se gaggar anga’

gun pera’ daddi odhang lebur eterna’

saterrossa tadha’ pole angeng loka

sabban are tamba raja tamba sara

sake’na ekarassa bula e dhinto

sampe’ dhang-kadhang omba’ malejjar bato

mon polana tase’ amet se buruwa

buruwa dhari dhalem dhadhana bula

sakeng tanang se bacca copana embu’

mata tera’ nyapcabba pellona eppa’

gi’ kellar ngalang e penggir ta’ kalowar

omba’ abali pole car-tabalacar

dika mejet ta’ aguli dhalem loka

bula posang nyare tase’ se barasa

tako’ tadha’ duwa mandi budhi are

tase’ omba’na bula pas nyare pate

Bandungan, Rejjeb 1441

……………………………………..

Kare Omba’na

ngabas langnge’ tar-kataran tadha’ ondhem

acora’ maksa mata ta’ bisa meddem

omba’ ja’-oja’an dhari tengnga tase’

abentor bato aeng nampes ka kole’

bula paggun se dhang-ardhangan e penggir

ngolok parao maske kerreng e bibir

tadha’ gulina un-dhaun e budhiyan

tadha’ ngalemba’na mano’ e attasan

sakeddep mata bula alerek dika

nyorne’ e candhila gaggar aeng mata

kare terro dhu, se nyerbida tangessa

sakeng tanang bula neko ce’ pandha’na

dika pon ekaandhi’ lalake’ laen

oreng jau se jilana tako’ accen

dhateng rem-larem kaangguy melle dika

kalaban gellang kalong pesse se mera

sanajjan apoy ngobbar dhadhana bula

sanajjan omba’ abentor ate bula

paggun parawo bang-kambangan e tase’

panas are sajan nyellet dha’ ka kole’

bula dika ta’ bisa apolong pole

padhana dalko’ elang bulu se pote

tangessa dika gun kare aeng mata

tase’na bula gun akare omba’na

Bandungan, Rejjeb 1441

……………………………………..

 

*)Ajar noles sanja’ molae monduk ka Lesehan Sastra dan Budaya Kutub PP Mahasiswa Hasyim Asy’arie Jogjakarta 2006. Toman maca sanja’na e Rumah Pena Kualalumpur Malaysia. Buku sanja’na Pengantar Kebahagiaan (2017) daddi sala settong pemenang e Banjar Baru’s Rainy Day Literary Festival 2018 kategori Promising Writer.

(mr/*/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia