Selasa, 28 Jan 2020
radarmadura
icon featured
Puisi

Puisi TAUFIK RAHMAN*

21 April 2019, 23: 49: 41 WIB | editor : Abdul Basri

Puisi TAUFIK RAHMAN*

Share this      

PANGAPORA II

Uz..

Janji kabilang sossa tatkalana alaban aros

Menangka ate ta’ kera bisa lecek karana alos

Berse akantha tase’ se jenneng ban lowas

Ja’ sossa bula parcaja lecek coma madhateng koros

Uz..

Ate arassa bunga kalaban dhatengnga taresna

Pan-barampan usaha nandha’agi se saongguna

Sabab rassa se ta’ duli ekoca’agi

Samoga dika gi’ bisa epanggi

E budhi are bakal ebukteyagi


Guluk-Guluk, 21 Rajab 1440 H.

………………………………..

 

SASEMBA DHA’ PONDHUK

;Kaator dha’ taretan Ani sareng Titin

Sadajana padha maraja basa ka Se Kobasa

Malanjang poji kalaban aeng mata se agili

Samoga apanggi kalaban jalan se mataremtem

E engganna ate romana jekjek ban anteng

Ngabula, ngabdi sabisana

Usaha ajalanagi samampona

Menangka sasemba dha’ ka pondhugga

Nyatana, dika pottre masteka dha’ rama-ebuna

Arabat tor ngobadi se sake’

Maenga’ tor ngokom se nakal

Aropa’agi bakte se ta’ toman ebandhing kalaban pesse

Tadha’ laen neyat maberse tor masocce ate

Guluk-Guluk, 11 Rabi’ul al-Akhir 1440 H.

 

………………………………..

 

LANCENG TARESNA

; Lut ban Her

Saengga omor ampon sanggup

Tor taresna ampon adunggep

Lanceng cengngeng ta’ nemmo enddhep

Ngabas langnge’ arassa sordhep

Badha paraban ta’ bisa ngendhep

E bakto lanceng taresna

Bulan tera’ agabay bunga

Jang-bajangan ekasanggu pottrena

Kembang malathe ban maskabin epasra’agina

Kaangguy aberengnge lanceng se salanjangnga

Kamar B/06, 21 Pebruari 2019

………………………………..

 

PANGAREP SE SAMPORNA

;San ban Pik

Nyopreya barokah dhari keyae

Lebat astana se socce

Maberseya essena ate

Se gun lakona ta’ paste

Amarga aba’ malo tor todhus

Ajelling dhaun-dhaun kerreng aoba barnana

Biru ngacernang ce’ sampornana

E nalekana eseramagi aengnga

Gubuk Luka, 13 Pebruari 2019

 

………………………………..

 

*)Mahasiswa Tasawuf dan Psikoterapi Instika. Ketua komunitas Nyengngir PPA. Lubangsa Selatan Guluk-Guluk, Sumenep.

(mr/*/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia