Minggu, 15 Dec 2019
radarmadura
icon featured
Esai

Ngarte Oreng Madura Apangeran

Anggidanna Ahmad Muhli Junaidi*

11 Februari 2019, 08: 14: 11 WIB | editor : Abdul Basri

Ngarte Oreng Madura Apangeran

Share this      

ORENG Madura ampon kalonta dha’ lowar Madura. Orang Madura banne sakeng ju-mapajuwa dha’ oreng laen, tor banne jugan terro alemman. Kalontana oreng Madura dhateng dhari tatengngerran tor gu’-teggu’an (falsafah odhi’/prinsip odhi’) se ampon aebuwan taon eangguy daddi jalan kaodhi’an masyarakat Madura. Tatengnger tor falsafah odhi’ ka’dhinto se bisa nyambadane dha’ oreng Madura, saenggana oreng Madura oneng tor ngarte ja’ aba’na lakar oreng Madura.

Banne gampang odhi’ e alam Madura se kerreng-karontang. Bila ampon nemor panas ta’ kappra, tape manabi nembara’, tana cellot rekka’ dha’ sandhal, nalpet dha’ soko, malarat se ajalana. Tana se kerreng, malarat odhi’ bu-tombuwan kadi rambutan, durin, apel, langsep, tor samacemma. Padhi jugan malarat se tombuwa, angeng namong coma ka tana saba se e Madura ta’ lebar.

Alhamdulillah, jagung se ce’ sampornana odhi’ amarga tombuwan kasebut cocok odhi’ e tana teggalan, sampe’ dha’ nong-gunong. Bila ampon nemor, se daddi pangoreban dha’ oreng Madura coma bako. Karana lakar tombuwan bako cocok odhi’ e tana gersang. Badhana tombuwan bako ka’dhinto daddi pangarabban dha’ oreng Madura, saenggana bisa nyegga oreng Madura kaangguy nyengla dhari Polo Madura.

Badhana bu-tombuwan bako jugan bisa ngangkes dha’ oreng Madura, se asalla mesken, bisa daddi oreng se kellar hajji dha’ Mekka, amarga okoran sogi dha’ oreng Madura manabi ampon ongga dha’ Tana Socce. Salaenna bako, bu- tombuwan otaba tamennan se bisa ngasellagi kaangguy abanto kasap dha’ oreng Madura, enggi paneka hijra dha’ Malaysia, Arab Saudi, tor nagara-nagara se laenna.

Tana se kerreng tor cem-macemma tombuwan se sakone’ nyatana madaddi kabadha’an sokma tor badan oreng Madura wat-kowat tor ta’ gampang pegga’ pengarep. Oreng Madura ngarte ja’ aba’na ta’ bakal odhi’ kalamon andhi’ sepat momos, sengka, tor ta’ bajeng alako. Kalaban sepat-sepat se molja se ampon ekagabay tor daddi lama’ e dhalem kaodhi’anna e dunnya, oreng Madura epanggi tor ekennal sareng oreng se dhari lowar Madura, dhaddi oreng bajeng alako, lebur adagang, lebur nyambung la-bala, lebur abanto oreng se kasossa’an, lebur dha’ agama, lebur dha’ ulama’, tor lebur daddi oreng se amanca dha’ u-jaunna kennengngan.

Tana se kerreng jugan daddi pabatek se kasar tor tadha’ parsemmon-parsemmon otaba ca’-caca’an se leng-ngaleng. Tengka se kasar tor baringas bila ampon eoladi dhari lowar oreng Madura, saongguna banne kasar dhalem kalakowan, namong kasar dhalem pangoladan. Oreng lowar Madura bila ampon oneng babatek asli oreng Madura, ka’dhissa arassa semma’ tor gaggar pangaterro, sampe’ gaggar taresna e dhalem ate oreng lowar Madura.

Tor jugan, oreng Madura epanggi kasar dhalem bu-dhabu, langsung dhapa’ dha’ maksodda. Ta’ ngangguy kembangnga caca. Salaen ka’dhinto, oreng Madura epanggi kasar, amarga badha bu-dhabu se kalowar dhari lesan, kaedhingnganna acora’ enger. Biyasaepon, oreng Madura se kasebbut oreng-oreng se odhi’ e penggirra tase’ otaba daddi oreng majang. Karana oreng se odhi’ e girsereng manabi adhabu on-lawon, ta’ kera ekedhing sareng kanca pacacana. Kodu paranyeng palebbi kalaban sowarana omba’ e tase’.

Oreng Madura sakeng dhari kasarra, sampe’ lebur acarok. Namong, carok banne pangaleburan oreng Madura, amarga carok bisa maelang nyaba. Carok daddi tradisi toron-binoron karana hal ganeka bisa kadaddiyan kaangguy abillai kasocceyan oreng babine’ se ta’ la-nyala, tape ela-salae sareng oreng lake’ se meller. Otaba kaangguy ajaga arta se ekeco’a maleng tor erampoka kalaban oreng se kaneyaja. Ka’dhinto carok bisa jugan teba, amarga oreng Madura ngagunge parebasan katembang pote mata lebbi bagus pote tolang.

Oreng Madura kalaban falsafah bapa’, babu’, guru, rato, epanggi juga dhalem ngagungngagi dha’ oreng seppo dhuwa’. Oreng Madura paste bisa ngepkep dha’ badhana oreng seppo dhuwa’ se ampon onggu-onggu seppo. Oreng Madura mapolong oreng seppo dhuwa’na kantos seda. Same jugan kalaban badan kaula sadaja lamba’ ekapolong sampe’ dibasa sareng oreng seppo. Maka, balessanna na’poto, mapolong oreng seppo jugan dhalem kaodhi’anna sampe’ adinggal omor.

Oreng Madura kasohor jugan dhalem ngagungngagi dha’ sadajana guru. Guru sareng oreng Madura esaba’ e nomor dhuwa’ e dhalem pangesto dha’ umat manossa. Guru e dhalem jang-bajanganna oreng Madura, eanggep oreng se bisa masemma’ dha’ Guste Pangeran kalaban elmo se molja. Kalaban elmo se molja ganeka oreng Madura bisa salamet dhari seksa apoy naraka.

Rato, sareng oreng Madura esaba’ dha’ nomer pongkasan. Banne oreng Madura nganggep rato korang parlo, tor banne jugan korang aguna. Namong, karana kawajiban rato angeng masala kanagara’an se bisa ngator dha’ tarteb hokom tor tarteb masyarakat, maka oreng Madura nganggep dha’ ratona kodu ta’at jugan. Same ta’atta dha’ bapa’, ebu, tor guru. Mala, oreng Madura neggessagi ja’ kabadha’an rato nyombang masemma’ dha’ katakwa’an oreng Madura ka Allah SWT kalaban hokom tor atoran se ebadhi rato kasebbut, se somberrepon aropa’agi hokom syari’at. Contowepon, lamba’ bakto Songennep gi’aropa karaja’an se epimpin sareng Panembahan Sumolo tor pottraepon, Sultan Abdurrahman. Hokom tor atoran e Songennep ngereng lalampana syari’at Islam.

Kalaban pan-saponapan hal se ampon ejarba’agi, oreng Madura se onggu-onggu osaha kaangguy ngaonenge aba’na jat lakar oreng Madura, ta’ laen oreng Madura se bisa nyerrep falsafah tor nilai-nilai se ngaromat ratosan taon tapongkor. Adiluhung falsafah ka’dhinto bisa adaddiyagi jalan kasamporna’an odhi’ tor kaodhi’an oreng-oreng Madura eka’dhima bisaos. Namong, tantona e are samangken jalan malarat eromat, amarga oreng-oreng Madura ampon talompa’ globalisasi, se aesse nilai-nilai se jau dhari nilai-nilai falsafah Madura.

Samangken, generasi Madura eserbu kalaban narkoba, nom-enoman se mabu’, eater dha’ budhaja car-pacaran, tor en-laennaepon. Bannya’ generasi samangken daddi generasi sabu-sabu tor bu’-mabu’an, saenggana falsafah ”kowat” otaba ta’ oneng lesso’, ca’epon Indonesiana tahan banting, samangken ampon loyo tor lemmes, sarta ta’ oneng pole alako se malarat. Sokmana ampon bannya’ esosobi bang-ngabang karana zat tor racon e dhalem narkoba tor sabu-sabu ampon maso’ dha’ tolang somsom.

Samangken, generasi Madura ampon taleccer dha’ free sex, amarga budhaja car-pacaran ampon eanggep biyasa. Ancorragenerasi Madura amarga bannya’ na’-kana’ lahirtadha’ oreng seppo lake’na. Falsafah abakalanse lamba’ daddi panyalamet tengka dhat-ngodhadan, samangken ampon malarat.

Tugas bapa’, babu’, guru, tor rato are samangken sajan malarat. Namong, banne ta’ bisa kaangguy mabagus pole. Sala settong jalan, tantowepon pangawasan se jantrong tor ros-terrosan dhari kaula sadaja, se daddi oreng seppo, tor guru, bakal bisa maelang tengka se sala. Pamarenta se daddi rato, ja’ sampe’ kala dha’ serbuan narkoba, bu’-mabu’an, free sex e attas. Pamarenta kodu tegges dha’ oreng-oreng se alanggar hokom nagara. Kalaban onggu-onggu tor kateggessan sakabbiyanna pihak, insyaallah sadaja masala bakal bisa eatasi kalaban samporna. Insyaallah. Wallahu a’lam. 

*)Guru e SMA 3 Annuqayah, tor lebur nalektegi dhat-ngodhadan.

(mr/*/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia