Sabtu, 07 Dec 2019
radarmadura
icon featured
Esai

Esai Basa Madura: Pameyatoran

Mahwi Air Tawar*

31 Desember 2018, 14: 21: 00 WIB | editor : Abdul Basri

Esai Basa Madura: Pameyatoran

Share this      

PAREPPANA lan-jalanan ka Lombang, kaula takerjhat asela caremmet ka Marsus, direktur penerbit Sulur, Jogjakarta, se ros-terrosan nelpon menta pameyatoran kaangguy buku kompolan careta pandha’ anggidanna cerpenis Madura, Muna Masyari, ”Ka’, duliyan, draf ampon siyap. Bulan neka kodu terbit”.

Pareppa’na ganeka kaula ongguna terro malessa oca’na, ja’ pekkeran kaula ta’ nyaman ban ngennes ngabasagi sabagiyan oreng Lombang se manjeng ajajar, ngabasagi reng-oreng dhari kottha ngokor tana se ebelli dhari reng-oreng ganeka. Tana se eokor garowa ca’epon ekagabaya tamba’na odhang.

”Bu, ampon mon oreng kottha, becce’ atena,” pojina, ”ra-gara oreng kottha se melle tana, ana’ kaula bisa melle saragam sakola.”

Ngedhing petotor dhari reng-oreng se terro masakalo’a potona sampe’ ajuwal tana sangkolan, kaula aromasa ngennes, nanges maske ta’ metto aeng mata. Oreng Lombang, se ka’dhimma Lombang paneka kalonta tempat wisata. Artena manabi gun kaangguy kabutowan saragam, napapole kabutowan re-saare ongguna ta’ kodu ajuwal tana.

Tana-tana ka’dhissa bisa eguna’agi daddi tana produktif, misalla epadaddi kennengngan usaha agrowisata padhana tana-tana e disa ban kottha laen, misalla, Bogor. Saenggana bisa ngaolle pangaselan, reng-oreng bisa ajuwalan, tor nyare somber rajekke dhari tanana dibi’.

Kaula dibi’ ta’ bisa nyala’agi oreng-oreng se ampon ajuwal tana. Napapole kalakowan ban kabutowan seggut lebbi tenggi etembang pangaselan re-saarena. Kaangguy apekker caccel, agabay agrowisata tantona buto campor tanang pamarenta, ban sawajibba pamarenta mekkere kabutowanna ra’yatta.

”Ka’, Ka’, tore duli kerem kata pangantarra. Paneka editorra tos-antosan,” sowarana Marsus lebat telpon. Bakto Marsus nelpon pole kaula ta’ nyaman ka oreng-oreng se manjeng ajajar, ngabas oreng-oreng kottha ngokor tana. Tapaksa kaula majau, nojju tase’ se ella’na gun saparoko’an dhari tana se eokor.

E tase’, omba’ pote padhana na’-kana’ kene’ saleng oja. Parao-parao se mangkat alako padhana oreng ajalan gun etengale bangkongnga. Sowara messinna parao akadiya nyabana areng se ecapo’ panyake’ mengnge. Kaula se manjeng e penggir sereng ngabas ta’ akeddep. Asandhakep sambi arassa’agi angen se ngalesser sampe’ bun-embunan.

Sampe’ are e bara’ sorop, barnana langnge’ mera mardha kaula paggun manjeng. Pekkeran bang-ngalabang, ta’ karowan; enga’ ka oreng-oreng disa se tapaksa ajuwal tanana kaangguy kabutowan re-saarena. Anena, ta’ kapekker kaangguy nemmowe pamarenta Songennep, sopaja ajalane kawajibanna aladini ra’yatta. Ta’ gun mekkere aba’na dibi’. Kaula ta’ oneng anapa ma’ ta’ kapekkeran akabar ka pamarenta. Pola keng talebat caremmet, ca’epon Marsus, saamponna acareta sabab-sababba kaula ta’ duli ngalakone pameyator bukuna Muna Masyari.

Parlo ekaonenge, Muna Masyari paneka, tokang anggit careta pandha’, dhari laher kantos dibasa e Madura. Taon 2018, lebat careta pandha’na se abul-ombul Kasur Tanah, Muna Masyari ngaolle tandha pangesto dari Kompas, Jakarta. ”Sus, Muna reya kan laher e Mekasan? Pamarenta Mekasan noro’ gumbira enja’ badha ra’yatta olle penghargaan? Paleng enja’ aberri’ hadiah?”

”Ta’ oneng, Ka’, cora’na bunten,” jawab Marsus.

Kalagguwanna, pareppa’na kaula mangkata ka Jakarta, sangaja kaula lebat Palabbuwan Kamal. Bakto ganeka are gi’ beddhuk, nangeng kabadha’an se biyasana e kapal tojjuwan Sorbaja ramme pas seppe. Oreng-oreng se biyasana ajuwalan gun sakone’. Panasaran tapaksa kaula atanya anapa ma’ seppe? Pola badha oreng andhi’ ajat?

”Seppe molae Jembatan Suramadu gratis,” oca’na sambi mandeng aeng tase’ se bay-kombayan.

”Reng-oreng lebbi bannya’ lebat jembatan. Ta’ usa makalowar ongkos,” nyaot kancana se laen.

Kapal ajalan on-laon, padhana oreng towa se ta’ andhi’ ora’. Kaula se manjeng e penggir terros kapekkeran ka tana-tana e Lombang, e penggir sereng Disa Leggung se ampon ejuwal, epadaddiya tamba’na odhang, ban oreng-oreng Madura se biyasa ajuwalan e kapal sajjegga Jembatan Suramadu molae seppe, panompang lebbi senneng lebat jembatan etembang nompa’ kapal.

Saellana napa’ ka Sorbaja kaula nelpon kanca bine’, ngajak ngobi e cafe. Sabellunna atemmo kaula ampon aberri’ tao ka kanca, ja’ kaula pekkeran lekko, terro acaretaa ban bi-kobiyana. Kanca kaula nyanggubi, ”Senneng eajak ngobi moso sampeyan. Kaula badha etanya’agiya soal careta-careta pandha’ Madura.

”Careta pandha’ Madura?” Bakto ganeka daksakala pekkeran kaula enga’ ka kompolan careta pandha’na Lukman Hakim AG. se gi’ ta’ elakone-elakone sareng kaula.

Saellana notop telpon kaula ajalan nojju cafe. Kanca bine’ ganeka ampon ngantos e paddu, toju sambi aroko’. Saamponna apanggi ban asalaman, kanca pas atanya cem-macem, e antarana:

”Mas, ba’ badha’a careta-careta pandha’ se ngangka’ masala reng ajuwalan tana? Masala reng umro se epadha’agi ban ongga ajji? Nasibba reng atane bako ban buja?”

Kaula ta’ metto oca’. Dhiyem ta’ metto sowara. Pekkeran ma-ka’emman, mekkere oca’ pameyator kaangguy kompolan cereta pandha’na Muna Masyari se ampon langkong sataon ta’ sempat kaula toles.

”Mas, Mas, halo, Mas,” kaula takerjat. ”Mekkere apa, Mas?”

”Pameyator,” caepon kaula sambi jaga, pamet nojju hotel.

”Dha’emma’a, Mas?” patanyana.

”Nolesa pameyator.” 

Pondok Cabe, November, 2018

*)Pangarang

(mr/*/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia