Rabu, 13 Nov 2019
radarmadura
icon featured
Puisi

Puisi Madura Qurrota A’yun

22 April 2018, 15: 55: 37 WIB | editor : Abdul Basri

Puisi Madura Qurrota A’yun

Share this      

Guru...
Sanajjan asta kasarra ajunan 
Aroba calo’ se lapar taonan 
Mabella sera se abato daddi dhuwa’
Abdina onggu rida’

Kopeng abdina ajunan peles
Nangeng abdina ta’ abales
Kole’ abdina ajunan tobi’
Dhalem ate abdina tadha’ rassa baji’

Sanajjan ora’ sanggup ajunjung morka
Kaangguy abales se lebbi sara
Nangeng abdina ta’ terro daddi oreng se daraka
Sabab ta’ ngaolle elmo se baroka

Ajunan, Guru, akadi are
Nera’e petteng laju ka ate
Anyonar ta’ re-mare
Saengga budhu elang ta’ akare

Oh dhari moljana guru
Sayyidina Ali oneng adhabu 
Poron epadaddi budha’ ban babu 
Kaangguy oreng se ampon apareng petodu

..........................

Ajunjung Langnge

Ajunjung langnge’  mekol pangaterro 
Asapo’  are sabban arena 
Ta’ erassa panas e serana
Nyoppre rizgi dhari Guste Allah

Tana etorap sanajjan ta’ alowap 
atena bunga ngolate baletta cora’ abuwa 
Toju’  e bun-tabun 
Kalaban ngejung tembang Madura

Dhu nyaman onggu
Pa’ tane asokkor ta’ bu-ambu

..........................................

Odhi’ e Dunnya

 

oreng gun senneng ajar-galajar
majau dhari bauna langgar
tandha pate ta’ eajar
akheratta laju pas gaggar

Dhu, Guste
abdina jugan korang ajar 
cekka’ kalambi tape ta’ alebbar
kalowar dhari atoran se maste

Sapora’agi dusa se ampon lebar

Karana omor ta’ bisa nabar

.......................................

Ajunan

Ajunan
Ngajari abdina petotor se sae
Nangeng petotor ajunan akadi calo’ nyore ka ate

Ajunan
Ngajari abdina taresna
Nangeng tengka ajunan talebat alokae rassa

Dhu e ka’dhimma abdina nyare tera’na malem
Bila pornama ampon katotop ondhem
Rassa daddi paleng
Sabab ajunan tamba aoleng

Dhu ajunan se molja
Abdina onggu ta’ baba

.......................................

Ra’yatta Ba’na, Towan

 

Sengko’ ra’yatta ba’na, Towan. 
banne manossa se kalowar dhari tabu’na bato.
sengko’ andhi’ malo 
sanajjan ta’ ngangguy sapatu ban dasi

Sengko’ ra’yatta ba’na, Towan 
andhi’ ate ban rassa
sanajjan odhi’ dhalem kameskenan 
mekol sossa daddi langganan

Dhu... bida ban Towan se terhormat 
mobil bagus, romana akat-tingkat 
tana lebar, saba saarat-arat 
sanajjan ra’yatta odhi’ rat-malarat 
kor ana’ bine ngakan ne’mat

Dhu.. sengko’ ra’yatta ba’na, Towan!
se lamba’ esamajai kama’moran 
odhi’ nyaman ta’ posang kalakowan
sateya nagi janji ban kaadilan

.......................................

Ta’ Ekasarbi

Ta’ parlo ajunjung langnge’
sabab bume la garassa kene’
se mesken enye’-ennye’
se asokkor tamba sakone’

Kodu e dhimma sengko’ odhi’
bila e dunnya kaelangan bellas 
odhi’ gun bi’-kadibi’ 
ponggaba ta’ bas-ngabas

Gun bantana socce cambur atasbi
awap-lowap sompa ban ajanji
kalowar dhari lesanna kadiya ngaji
kare ampassa bila la daddiya

Dhu...
Onggu ta’ ekasarbi

.......................................

Mahasiswa STIDKIS Al-Mardiyah, Tagangser Laok, Waru, Pamekasan.

(mr/*/bas/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia