Sabtu, 18 Jan 2020
radarmadura
icon featured
Puisi

Puisi Madura Saif Koher Bagandan*

19 November 2017, 21: 51: 59 WIB | editor : Abdul Basri

Puisi Madura Saif Koher Bagandan*

Share this      

Mompong gi’ pajjar pasanta’ ajar

Mabagus neyat asango sabbar

Elmo esare banne nantos gaggar

Anenggal compo’ nyare langgar

Sabab elmo aropa mosteka

Manyonar ate maloros tengka

Bila elmo ekaandhi’

Ta’ posang neng-enneng kadibi’

Sadajana daddi gampang

Odhi’ nyaman tor dhammang

Ja’ loppa ngormat ka guru

Se morok sabban laggu

Ta’ abu-ambu apareng petodu

Maelang bingong maelang budhu

Bagandan, 2017

 

.........................

Bakte

Are mancar dhari temor

Ros-terrosan salanjangnga omor

Atoro’ dha’ ka parentana Pengeran

Agante bakto agante jaman

Odhi’ paneka coma sakejja’

Kaangguy ibada banne agaja’

Tore jauwi parkara juba’

Sopaja daddi salametta aba’

Patako’ dha’ ka Guste

Tor ajaga gulina ate

Ja’ loppa abakte ban ngastete

Sabellunna odhi’ atemmo pate

 

Bagandan, 2017

 

.................

Kampong Taneyan

Maske aeng sagara amesa tana ban dhara

Maske jau dhari polo buja ban nangtang babaja

Tresna kaula paggun ka Madura

Tadha’ nemor tadha’ nambara’

Maske ngale somor alebate omba’

Anenggal taneyan maste ekaberra’

Seyang malem mekkere kabar

Ate kerrong ka bernana pagar

Mompong kasempatan gi’ ta’ lobar

Nekkane pangaterro kalaban sabbar

Resto ebu ban guru ekasandhang

Sopaja jalan bagus epapaddhang

Bila ekaolle tera’na pornama

Bala-tatangga nyambut tor narema

Yogyakatra, 2017

.......................

Nemor

Kare aeng mata se agili ka dhadha

Nyare aeng dhapa’ ka mordhaja

Lanjangnga nemor sabban taon ta’ padha

Ojan se ekakerrong ta’ gellem teba

Panassa are madhateng serro

Angen ngalesser makessap pello

Ta’ edhimma ta’ e bengko

Aeng sacapcap paggun ekabuto

Embu’ ban eppa’ sabban malem adu’a

Tana se kerreng male gar leca’

Bila nambara’ ampon dhapa’

Ngastete dha’ ka dusa ban sala oca’

Bagandan, 2017

*)Alumnus Ponpes MUBA dan STAI Al-Khairat Pamekasan. Tinggal di Jalan Masjid Bagandan, Kelurahan Jungcangcang, Pamekasan.

(mr/*/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia