alexametrics
21.5 C
Madura
Sunday, May 22, 2022

Puisi Madura Maniro AF.*

Lalampan Reyaja

 

/I/

Kanjeng Guste mareksane

kadaddiyanepon dhuwa’ kabula

se ta’ tako’ manggi’i pate

 

Pangarep nyo’on panganggep Kanjeng Guste

pasra ta’ poron se ngabakte

 

E naleka Ibrahim narema pakon lebat mempe

sareng Bu’ Hajar epapaste

nyambelliya na’poto se paleng ngodha

Ismail asmana se parjuga

 

Ibrahim, Ibrahim

gu-onggu ehlas se ngabakte

 

Ate-gante Iblis se dhateng—aguda

kalaban ca’-oca’ se manespa

tape panggaliyan se ampon berse

ta’ makendhur serretta talena ate se socce

 

Kalaban sorban salerana Ismail etotop

epanyandhar ka bato

panggaliyanna Ibrahim arassa ta’ mangga

naleka eangka’ ladding kalaban astana

se ampon egangse ka tajamma kembang pangestona

 

”dhuh, aba

manabi neka lerres parenta

parida’ ajunan ja’ pakasta

segi’agi ka le’er abdina

ta’ kera nyengla paggun narema

e ajunanepon Allah abdina pasra”

Baca Juga :  Puisi Madura Ra Mamber*

 

/II/

Dhu, Kanjeng Guste

Dzat Se Agung, lamba’-ballasa gantongan aba’

pangarep nyo’on panganggep

noro’a abdina dha’ lalampana

kaangguy jimatta abdina

pagi’ e pangadilanna Ajunan Se Maha Samporna

 

Bulan Takepe’, 1438 H.

 

…………………….

Nyalase

            :monggu dha’ eppa’, pangeran katon

 

Ajalan ka koburan asango pandhan

ban kembang babur

nyapota jasad reng seppo

se ampon bubar dulluwan

 

Kalaban Fateha-sorat Yasin

samoga eparo’om serdhemman

epatera’a lobang se cope’

e dhalem tana pamoleyan

 

Bila emot gi’ badha sowargana

aromasa kasta ta’ atoro’ papakonna

 

Derres tangessa ate, rassa nespa ekakalong

padhana mano’ se nanges e dhalem korong

nalpe’, agellu’ ka maesan se settong

 

Dhu, ngarep onggu robana ngombar

akadi bintang pajjar, maske sakeddep

masamporna ka pangabasan

Baca Juga :  Puisi Madura Iskandar Zulkarnain

 

Bulan Takepe’, 1438 H.

 

……………………….

Namoy

 

E are tellasan

senneng tadha’ padha

ngabas oreng pak-rampakan

dhari jauna ba’-koba’an

 

Labangnga bengko ebukka’

korse ban meja possa’

kalaban jajan se genna’

 

Ngabas ka lowar bala tatangga padha sabbar

pamesemma tera’ majembar

maelang pekker se sossa

makompola taretan se abit apesa

 

Bila teba tamoy se asomaja

tanang galiya’ se nyandhaga

 

Tong-settong padha asalaman

patoju’na segek padha nyaman

 

Andhap asor salam pamanggina

ngabidi kandha macem barnana

masamporna sarat odhi’na

mandar ekaolleya kabarkadanna.

 

Bulan Takepe’, 1438 H.

 

*)Laher e Kampong Passer, Songsongan, Songennep. Nyeppowe Arsip Puisi Penyair Madura se-Indonesia (APPMI), ajar e Halaman Indonesia Cultural Forum-Jogjakarta, sarta akuliya e jurusan Aqidah ban Filsafat Islam UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta.

- Advertisement -

Lalampan Reyaja

 

/I/


Kanjeng Guste mareksane

kadaddiyanepon dhuwa’ kabula

se ta’ tako’ manggi’i pate

 

Pangarep nyo’on panganggep Kanjeng Guste

pasra ta’ poron se ngabakte

 

E naleka Ibrahim narema pakon lebat mempe

sareng Bu’ Hajar epapaste

nyambelliya na’poto se paleng ngodha

Ismail asmana se parjuga

 

Ibrahim, Ibrahim

gu-onggu ehlas se ngabakte

 

Ate-gante Iblis se dhateng—aguda

kalaban ca’-oca’ se manespa

tape panggaliyan se ampon berse

ta’ makendhur serretta talena ate se socce

 

Kalaban sorban salerana Ismail etotop

epanyandhar ka bato

panggaliyanna Ibrahim arassa ta’ mangga

naleka eangka’ ladding kalaban astana

se ampon egangse ka tajamma kembang pangestona

 

”dhuh, aba

manabi neka lerres parenta

parida’ ajunan ja’ pakasta

segi’agi ka le’er abdina

ta’ kera nyengla paggun narema

e ajunanepon Allah abdina pasra”

Baca Juga :  Puisi Madura Ra Mamber*

 

/II/

Dhu, Kanjeng Guste

Dzat Se Agung, lamba’-ballasa gantongan aba’

pangarep nyo’on panganggep

noro’a abdina dha’ lalampana

kaangguy jimatta abdina

pagi’ e pangadilanna Ajunan Se Maha Samporna

 

Bulan Takepe’, 1438 H.

 

…………………….

Nyalase

            :monggu dha’ eppa’, pangeran katon

 

Ajalan ka koburan asango pandhan

ban kembang babur

nyapota jasad reng seppo

se ampon bubar dulluwan

 

Kalaban Fateha-sorat Yasin

samoga eparo’om serdhemman

epatera’a lobang se cope’

e dhalem tana pamoleyan

 

Bila emot gi’ badha sowargana

aromasa kasta ta’ atoro’ papakonna

 

Derres tangessa ate, rassa nespa ekakalong

padhana mano’ se nanges e dhalem korong

nalpe’, agellu’ ka maesan se settong

 

Dhu, ngarep onggu robana ngombar

akadi bintang pajjar, maske sakeddep

masamporna ka pangabasan

Baca Juga :  Puisi Madura Zainul Kurama’*

 

Bulan Takepe’, 1438 H.

 

……………………….

Namoy

 

E are tellasan

senneng tadha’ padha

ngabas oreng pak-rampakan

dhari jauna ba’-koba’an

 

Labangnga bengko ebukka’

korse ban meja possa’

kalaban jajan se genna’

 

Ngabas ka lowar bala tatangga padha sabbar

pamesemma tera’ majembar

maelang pekker se sossa

makompola taretan se abit apesa

 

Bila teba tamoy se asomaja

tanang galiya’ se nyandhaga

 

Tong-settong padha asalaman

patoju’na segek padha nyaman

 

Andhap asor salam pamanggina

ngabidi kandha macem barnana

masamporna sarat odhi’na

mandar ekaolleya kabarkadanna.

 

Bulan Takepe’, 1438 H.

 

*)Laher e Kampong Passer, Songsongan, Songennep. Nyeppowe Arsip Puisi Penyair Madura se-Indonesia (APPMI), ajar e Halaman Indonesia Cultural Forum-Jogjakarta, sarta akuliya e jurusan Aqidah ban Filsafat Islam UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta.

- Advertisement -

Artikel Terkait

PUISI FAIDI RIZAL ALIEF*

Surat untuk Bapak Presiden

MAHAMA EL-HIMMA*

Puisi TAUFIK RAHMAN*

Most Read

Artikel Terbaru

/