alexametrics
20.8 C
Madura
Wednesday, August 17, 2022

Pa’ Ali Arokat e Bulan Sora

SONAR pengabasanna Pa’ Ali molae sossa. Atandha ganeko ampon agandhu’ pekkeran se berra’. E jang-bajangnganna, kalowar ajam-ajam se kodhu eparanta, enggi ka’dhinto ajam se abulu celleng molos kalaban se abulu pote ngetthak. Kalakowan se paggun Pa’ Ali jalane molae paleman dhari compo’na dhukon pa’taon se tapongkor bakto mator panyabis dha’ oreng penter kasebbut.

”Abdina lako rogi adagang, Keyae,” nyabis pamator Pa’ Ali dha’ dhukon se ampon biyasa ekoca’ Ma’ Kae mon e disana Pa’ Ali.

”Dika kodu arokat ajam se abarna-barna se nyalenda,” jawabba Ma’ Kae kasebbut.

”Aponapa barnanaepon?” mator Pa’ Ali gi’ korang paham.

”Ajam dhadhuwa’. Se barnana celleng molos ban pote molos,” jajarba’an Ma’ Kae.

”Caraepon kadiponapa, Ma’ Kae?”

”Gampang ganeko. Bakto rop-sorop are, dhuwa’ ajam ganeko belli e nga’-tengnga’anna taneyanna dika. Ngale lobang padhalem, kaangguy kennengngan dharana kalaban masettong tolang-tolangnga se eteddha reng-oreng, asel onjangan dika,” jarba’an Ma’ Kae se daddi dha’-adha’na kabiyasa’anna Pa’ Ali sampe’ samangken.

Ban-sabban maso’ tanggal settong bulan Sora, Pa’ Ali enga’ se andhi’ kawajiban ta’ atoles. Enggi ka’dhinto nyambelli dhuwa’ ajam celleng pote. Empa’ taon ampon talebat. Tape tandha-tandha sogi dhari daganganna gi’ ta’ bisa nangko dhalem kaodhi’anna. Se badha tamba repot nyare ajam celleng pote. E settong are, se nyare ajam sampe’ ka Disa Nong-Gunong ban Togulu’ Bara’, 30 km dhari disana dibi’ e Dur-buduran Lao’, sakeng ta’ manggi pole e Pasar Bangkal tor pasar-pasar sakobengnga Kottha Songennep.

Sampe’ e tempo are e tanggal settong bulan Sora se sabbanna, Pa’ Ali nyare ajam sampe’ ka Disa Songsongan ban Reng-pereng. Tape mole dha’ disana kalaban sonar pengabasan se lemmes, amarga ajam se esare parappa’na kosong.

”Dhu, baramma neko, Bu’?” rembak Pa’ Ali dha’ rajina.

”Aponapa ma’ lesso dika, Pa’? jawab rajina kalaban neser ngoladi pello ngosay e sakabbinna badan rakana.

”Bula jat lesso onggu neko, Bu’. Masa’ sampe’ jau nyare ajam le-molena gi’ ta’ olle ajam celleng pote,” jawabba Pa’ Ali dha’ rajina.

”Pa’, coba’ dika entar ka Disa Yor-Eyoran, otaba dha’ Disa Gan-Dugganan. Insya Allah, ajam celleng pote bannya’ e ka’dhissa’,” jarba’an rajina apareng somangat dha’ Pa’ Ali.

”O, enggi onggu, Bu’. Ma’ ta’ nemmo enga’ molae bari’.”

”Melana, Pa’, ngereng dika langsung ka Yor-Eyoran. Mon ta’ manggi e Yor-Eyoran, ka Disa Gan-Dugganan, gi?’’

”Enggi, Bu’. Dinggal eja’-kaja’a make lesso talebat. Mangken bula mangkadda.”

”Enggi. Ngastete e jalan, Pa’.”

Saellana dhapa’ dha’ Pasar Yor-Eyoran, ajam abariyak ce’ banya’na. Tape se badha gun ajam pote kalaban soko koneng, buluna banya’an kalabuna. Ganeko ampon e lowar sarat. Manggi ajam celleng, tape soko ban cocco’na ta’ celleng jugan. Ganeko padha kalowar dhari sarat. Ajam se nya’-banya’na e dhalem pasar, tadha’ se cocok dha’ atena Pa’ Ali. Amarga se ka’dhinto, Pa’ Ali langsung mangkat dha’ Gan-Dugganan. Sampe’ dha’ Disa Gan-Dugganan are ampon sorop.

Baca Juga :  Salah Satu Simpul Kehidupan Masyarakat Guyub

Sabatara, acara rokatan e are samangken bakto salastarena abajang Isa’. Ajam celleng pote laggi’ ta’ epanggi. Pekkeranna Pa’ Ali sajan balindheng. Are rokatan teppa’ e tanggal settong Sora ganeko bakal burung. Lamon pas burung, kadiponapa kalamon talebbi tanggal? Neko se maberra’ pekkeranna Pa’ Ali. Masalana tamba berra’ amarga ajam se esare sampe’ ka Disa Gan-Dugganan same sareng se badha e Disa Yor-Eyoran. Padha ta’ nemmo ajam se abulu celleng tor pote.

Atamba berra’ amarga jang-onjangngan dhari bala tatangga ampon padha rabu. Akher dhari kapepet, Pa’ Ali tapaksa ngobange daging ajam potong saellana paleman dhari nyangsara nyare ajam celleng pote.

”Dhu, ma’ sengko’ eco-koco masala urusan enga’ reya?” atena Pa’ Ali acaca.

”Makke la daging ajam potong, apa pas bisa ngeba mate dha’ sengko’?” agaremmeng Pa’ Ali.

”Sengko’ pa’taon la noro’ parentana dhukon rowa. Tape paggun malarat adagang, ta’ bannya’ ngaselagi. Se badha sajan atamba rogi tang dagangan,” Pa’ Ali terros acaca kadibi’ salanjangnga jalan mole dhari Disa Gan-Dugganan dha’ compo’na.

Ontong Pa’ Ali dhapa’ ka compo’na bakto gi’ ta’ manjing Isa’. Ganeko agandhu’ arte laggi’ bisa amassa’ juko’ daging ajam potong ollena ngobange e tengnga jalan. Kalaban lekkas Pa’ Ali langsung entar dha’ dhapor, manggi’i rajina se molae gella’ maranta palappa. Onjangan bala tatangga korang 30 menit. Tor yakin juko’ daging ajam potong bisa kalaban lekkas massa’. Tamoy bakal dhateng bila ampon maranta dha’aran ampon lastare jugan.

”Bu’, ma’ akaton nyangsara odhi’na bula ban dika molae kawajiban arokat sabban tanggal settong Sora barinto?” oca’na Pa’ Ali dha’ rajina se la ampon lastare rokatan ban onjangan ampon paleman.

”Aponapa, Pa’?” petanyana rajina korang paham.

”Saneka, Bu’. Tore laggu’ bula ban dika nyabis dha’ keyae se onggu-onggu keyae. Banne keyae se daddi dhukon. Pas mator kadiponapa rokat se teppa’. Akaton rokatta bula ban dika se ros-terosan pa’taon badha se korang parjuga,” sapaneka jajarba’anna Pa Ali dha’ rajina.

Baca Juga :  BRI Buktikan Kesuksesan Transformasi Digital

”Lamon jat tengka rokat neko korang teppa’, ngereng eatore nyabis dha’ keyae se teppa’, Pa’,” bales rajina makowat dha’ parembagan rakana.

Kalagguwanna, Pa’ Ali tor rajina meyos dha’ Kacamatan Gul-Onggulan. Nyabis baroka dha’ Keyae Mahrus. Sala settong keyae seppo se badha e Disa Le-Pelle. Keyae Mahrus jugan ngagunge bannya’ santre lake’ tor bine’. Keyae Mahrus lakar ekennal daddi keyae se wara’. Elmona bannya’ epondhut sareng reng-oreng sakobengnga Madura Temor.

Saamponna asalaman tor adha’ar, Pa’ Ali nyabis pamator dha’ Keyae Mahrus.

”Abdina ngagunge masala rokatan ka’dhinto, Keyae,” okara se ejarba’agi Pa’ Ali dha’ Keyae Mahrus.

”Enggi, aponapa, Pa’ Ali?” dhabu petanya Keyae Mahrus.

”Ponapa saestona se esebut rokat, Keyae?”

”O, ganeka masalana dika se akaton berra’, Pak Ali?”

”Enggi, karana abdina ampon ajalanagi rokat saabidda pa’taon, amarga epakon settong keyae,” Pa’ Ali molae acareta.

”Kadinapa caepon keyae kasebbut, Pa’ Ali? Keyae Mahrus nyoba’ manceng lebbi dhalem masala se badha e dhadhana Pa’ Ali.

Pa’ Ali acareta lanjang lebar molae kabidan arokat amarga epakon dhukon. Ca’epon dhukon, munabi lekkassa terro sogi tor dagangngan Pa’ Ali tamba garus, kadu nyambelli ajam lake’ se buluna abarna celleng tor pote molos. Sambelli ban-sabban tanggal settong Sora. Dhara tor tolang-tolangnga bendhem e tengngana taneyan.

”Masya Allah, Pa’ Ali. Nyatana laggi’ badha e are samangken oreng se parcaja dha’ ca’-oca’ oreng penter. Saneka, Pa’ Ali, rokat neka same sareng sadaka. Se anyama sadaka tantona ta’ alanggar syariat. Amarga rokat same sareng sadaka, kalakowan ganeka ta’ manabi kennal tanggal tor are. Same sareng sadaka, rokat jugan ta’ kennal mele barna ajam. Ajam lake’, bine’, celleng, pote, kalabu, ajam potong, ban en-laenna. Olle kabbi ekagabay rokatan. Dika ja’ sampe’ andhi’ kayakinan ka settong ajam; kodu lake’, kodu abarna celleng ban pote. Karana ganeka se daddi kalakowan nyangsara ban ngobateragi semma’ dha’ sirik,” dhabuna Keyae Mahrus lanjang lebar.

”Saka’dhinto enggi, Keyae? Abdina saabidda pa’taon onggu-onggu raja balai. Soro, banne kapojuran se ekaolle abdina, tape mala karoweddan odhi’. Enggi. Abdina paham samangken. Mator sakalangkong, Keyae,” Pa’ Ali pametan kalaban pangarteyan e dhalem ate se atamba raja tor parjuga.

 

Bungkandhang, 10 Sora 1441 H

Ekhususagi dha’ Taretan Mahrus Lubtara Bisa_2019

 

*)Akronim dhari Ahmad Muhli Junaidi. Guru e SMA 3 Annuqayah tor bangatowana TBM Pustaka Keluarga Mandiri e Desa Ketabang Lao’, Lu’-Gulu’, Songennep.

SONAR pengabasanna Pa’ Ali molae sossa. Atandha ganeko ampon agandhu’ pekkeran se berra’. E jang-bajangnganna, kalowar ajam-ajam se kodhu eparanta, enggi ka’dhinto ajam se abulu celleng molos kalaban se abulu pote ngetthak. Kalakowan se paggun Pa’ Ali jalane molae paleman dhari compo’na dhukon pa’taon se tapongkor bakto mator panyabis dha’ oreng penter kasebbut.

”Abdina lako rogi adagang, Keyae,” nyabis pamator Pa’ Ali dha’ dhukon se ampon biyasa ekoca’ Ma’ Kae mon e disana Pa’ Ali.

”Dika kodu arokat ajam se abarna-barna se nyalenda,” jawabba Ma’ Kae kasebbut.


”Aponapa barnanaepon?” mator Pa’ Ali gi’ korang paham.

”Ajam dhadhuwa’. Se barnana celleng molos ban pote molos,” jajarba’an Ma’ Kae.

”Caraepon kadiponapa, Ma’ Kae?”

”Gampang ganeko. Bakto rop-sorop are, dhuwa’ ajam ganeko belli e nga’-tengnga’anna taneyanna dika. Ngale lobang padhalem, kaangguy kennengngan dharana kalaban masettong tolang-tolangnga se eteddha reng-oreng, asel onjangan dika,” jarba’an Ma’ Kae se daddi dha’-adha’na kabiyasa’anna Pa’ Ali sampe’ samangken.

- Advertisement -

Ban-sabban maso’ tanggal settong bulan Sora, Pa’ Ali enga’ se andhi’ kawajiban ta’ atoles. Enggi ka’dhinto nyambelli dhuwa’ ajam celleng pote. Empa’ taon ampon talebat. Tape tandha-tandha sogi dhari daganganna gi’ ta’ bisa nangko dhalem kaodhi’anna. Se badha tamba repot nyare ajam celleng pote. E settong are, se nyare ajam sampe’ ka Disa Nong-Gunong ban Togulu’ Bara’, 30 km dhari disana dibi’ e Dur-buduran Lao’, sakeng ta’ manggi pole e Pasar Bangkal tor pasar-pasar sakobengnga Kottha Songennep.

Sampe’ e tempo are e tanggal settong bulan Sora se sabbanna, Pa’ Ali nyare ajam sampe’ ka Disa Songsongan ban Reng-pereng. Tape mole dha’ disana kalaban sonar pengabasan se lemmes, amarga ajam se esare parappa’na kosong.

”Dhu, baramma neko, Bu’?” rembak Pa’ Ali dha’ rajina.

”Aponapa ma’ lesso dika, Pa’? jawab rajina kalaban neser ngoladi pello ngosay e sakabbinna badan rakana.

”Bula jat lesso onggu neko, Bu’. Masa’ sampe’ jau nyare ajam le-molena gi’ ta’ olle ajam celleng pote,” jawabba Pa’ Ali dha’ rajina.

”Pa’, coba’ dika entar ka Disa Yor-Eyoran, otaba dha’ Disa Gan-Dugganan. Insya Allah, ajam celleng pote bannya’ e ka’dhissa’,” jarba’an rajina apareng somangat dha’ Pa’ Ali.

”O, enggi onggu, Bu’. Ma’ ta’ nemmo enga’ molae bari’.”

”Melana, Pa’, ngereng dika langsung ka Yor-Eyoran. Mon ta’ manggi e Yor-Eyoran, ka Disa Gan-Dugganan, gi?’’

”Enggi, Bu’. Dinggal eja’-kaja’a make lesso talebat. Mangken bula mangkadda.”

”Enggi. Ngastete e jalan, Pa’.”

Saellana dhapa’ dha’ Pasar Yor-Eyoran, ajam abariyak ce’ banya’na. Tape se badha gun ajam pote kalaban soko koneng, buluna banya’an kalabuna. Ganeko ampon e lowar sarat. Manggi ajam celleng, tape soko ban cocco’na ta’ celleng jugan. Ganeko padha kalowar dhari sarat. Ajam se nya’-banya’na e dhalem pasar, tadha’ se cocok dha’ atena Pa’ Ali. Amarga se ka’dhinto, Pa’ Ali langsung mangkat dha’ Gan-Dugganan. Sampe’ dha’ Disa Gan-Dugganan are ampon sorop.

Baca Juga :  200 Polisi Amankan Setengah Gram Sabu-Sabu

Sabatara, acara rokatan e are samangken bakto salastarena abajang Isa’. Ajam celleng pote laggi’ ta’ epanggi. Pekkeranna Pa’ Ali sajan balindheng. Are rokatan teppa’ e tanggal settong Sora ganeko bakal burung. Lamon pas burung, kadiponapa kalamon talebbi tanggal? Neko se maberra’ pekkeranna Pa’ Ali. Masalana tamba berra’ amarga ajam se esare sampe’ ka Disa Gan-Dugganan same sareng se badha e Disa Yor-Eyoran. Padha ta’ nemmo ajam se abulu celleng tor pote.

Atamba berra’ amarga jang-onjangngan dhari bala tatangga ampon padha rabu. Akher dhari kapepet, Pa’ Ali tapaksa ngobange daging ajam potong saellana paleman dhari nyangsara nyare ajam celleng pote.

”Dhu, ma’ sengko’ eco-koco masala urusan enga’ reya?” atena Pa’ Ali acaca.

”Makke la daging ajam potong, apa pas bisa ngeba mate dha’ sengko’?” agaremmeng Pa’ Ali.

”Sengko’ pa’taon la noro’ parentana dhukon rowa. Tape paggun malarat adagang, ta’ bannya’ ngaselagi. Se badha sajan atamba rogi tang dagangan,” Pa’ Ali terros acaca kadibi’ salanjangnga jalan mole dhari Disa Gan-Dugganan dha’ compo’na.

Ontong Pa’ Ali dhapa’ ka compo’na bakto gi’ ta’ manjing Isa’. Ganeko agandhu’ arte laggi’ bisa amassa’ juko’ daging ajam potong ollena ngobange e tengnga jalan. Kalaban lekkas Pa’ Ali langsung entar dha’ dhapor, manggi’i rajina se molae gella’ maranta palappa. Onjangan bala tatangga korang 30 menit. Tor yakin juko’ daging ajam potong bisa kalaban lekkas massa’. Tamoy bakal dhateng bila ampon maranta dha’aran ampon lastare jugan.

”Bu’, ma’ akaton nyangsara odhi’na bula ban dika molae kawajiban arokat sabban tanggal settong Sora barinto?” oca’na Pa’ Ali dha’ rajina se la ampon lastare rokatan ban onjangan ampon paleman.

”Aponapa, Pa’?” petanyana rajina korang paham.

”Saneka, Bu’. Tore laggu’ bula ban dika nyabis dha’ keyae se onggu-onggu keyae. Banne keyae se daddi dhukon. Pas mator kadiponapa rokat se teppa’. Akaton rokatta bula ban dika se ros-terosan pa’taon badha se korang parjuga,” sapaneka jajarba’anna Pa Ali dha’ rajina.

Baca Juga :  Dimensi Madura; Budaya, Cinta, dan Perempuan

”Lamon jat tengka rokat neko korang teppa’, ngereng eatore nyabis dha’ keyae se teppa’, Pa’,” bales rajina makowat dha’ parembagan rakana.

Kalagguwanna, Pa’ Ali tor rajina meyos dha’ Kacamatan Gul-Onggulan. Nyabis baroka dha’ Keyae Mahrus. Sala settong keyae seppo se badha e Disa Le-Pelle. Keyae Mahrus jugan ngagunge bannya’ santre lake’ tor bine’. Keyae Mahrus lakar ekennal daddi keyae se wara’. Elmona bannya’ epondhut sareng reng-oreng sakobengnga Madura Temor.

Saamponna asalaman tor adha’ar, Pa’ Ali nyabis pamator dha’ Keyae Mahrus.

”Abdina ngagunge masala rokatan ka’dhinto, Keyae,” okara se ejarba’agi Pa’ Ali dha’ Keyae Mahrus.

”Enggi, aponapa, Pa’ Ali?” dhabu petanya Keyae Mahrus.

”Ponapa saestona se esebut rokat, Keyae?”

”O, ganeka masalana dika se akaton berra’, Pak Ali?”

”Enggi, karana abdina ampon ajalanagi rokat saabidda pa’taon, amarga epakon settong keyae,” Pa’ Ali molae acareta.

”Kadinapa caepon keyae kasebbut, Pa’ Ali? Keyae Mahrus nyoba’ manceng lebbi dhalem masala se badha e dhadhana Pa’ Ali.

Pa’ Ali acareta lanjang lebar molae kabidan arokat amarga epakon dhukon. Ca’epon dhukon, munabi lekkassa terro sogi tor dagangngan Pa’ Ali tamba garus, kadu nyambelli ajam lake’ se buluna abarna celleng tor pote molos. Sambelli ban-sabban tanggal settong Sora. Dhara tor tolang-tolangnga bendhem e tengngana taneyan.

”Masya Allah, Pa’ Ali. Nyatana laggi’ badha e are samangken oreng se parcaja dha’ ca’-oca’ oreng penter. Saneka, Pa’ Ali, rokat neka same sareng sadaka. Se anyama sadaka tantona ta’ alanggar syariat. Amarga rokat same sareng sadaka, kalakowan ganeka ta’ manabi kennal tanggal tor are. Same sareng sadaka, rokat jugan ta’ kennal mele barna ajam. Ajam lake’, bine’, celleng, pote, kalabu, ajam potong, ban en-laenna. Olle kabbi ekagabay rokatan. Dika ja’ sampe’ andhi’ kayakinan ka settong ajam; kodu lake’, kodu abarna celleng ban pote. Karana ganeka se daddi kalakowan nyangsara ban ngobateragi semma’ dha’ sirik,” dhabuna Keyae Mahrus lanjang lebar.

”Saka’dhinto enggi, Keyae? Abdina saabidda pa’taon onggu-onggu raja balai. Soro, banne kapojuran se ekaolle abdina, tape mala karoweddan odhi’. Enggi. Abdina paham samangken. Mator sakalangkong, Keyae,” Pa’ Ali pametan kalaban pangarteyan e dhalem ate se atamba raja tor parjuga.

 

Bungkandhang, 10 Sora 1441 H

Ekhususagi dha’ Taretan Mahrus Lubtara Bisa_2019

 

*)Akronim dhari Ahmad Muhli Junaidi. Guru e SMA 3 Annuqayah tor bangatowana TBM Pustaka Keluarga Mandiri e Desa Ketabang Lao’, Lu’-Gulu’, Songennep.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/