alexametrics
21.1 C
Madura
Wednesday, July 6, 2022

Kaju Tono

MARE reya apa pole se bakal epenta ka oreng disa e dhinna’? Sengko’ gun bisa mengnga’ kalaban lalakonna molae pan-barampan bulan se tapongkor. Sengko’ ngedhingagi keya disa Bara’ ban Temor padha epentaekeya. Ta’ lopot dhari sabara’ala kalakowan se epamareya. Geddhung se buru epajaga jareya ella olle tello bulan ajalan. Dineng garalassa sateya ella eparanta keya kalaban nyaba’ ger-oger tale nelon abarna koneng ngellap.

Angen barat ngalembu santa’ dhari bara’. Rambing jemmoran neng sampayan bannya’ se egiba buru angen dha’ temor. Nabuy ta’ atompo’. Tor kadhang badha keya se ta’ etemmo ja’ egiba dha’emma buruna. Ba’ari’ Mukawi nenteng rambing se abarna biru ngodha.

”Reya sapa andhi’ kalambi, nyangsang neng bungkanabunten lake’ e temorna, neng teggalla sengko’,” acora’ enga’ se bak jitjit. Mukawi nenteng kalambi jareya kalaban sadha’ pangare’na.

Bungkana bunten lake’ jareya tenggi raja. Dhaunna ombet. Teppa’ neng babana bungka se raja jareya badha somor se ta’ mate-mate. Seggut keya reng-oreng ngoca’ nangale oreng bine’ agamba’ se akalambi pote nongko’ neng tengnga’anna. Biyasana bila teppa’ malem Juma’at teppa’ sorop are reng bine’ jareya temmo badha neng attas bungkana bunten. Saenggana bannya’ oreng bila sorop are ta’ ka somor. Ma’ entara nyello’ aeng enom, mandhi bai ta’ bangal se entara. Reng-oreng se semma’ ka somor jareya lebbi mele ta’ ngenom otaba ta’ mandhibila malem.

Sakeng anena dhari bungka jareya, lamba’ perna etotto mon ana’na Mukawi kaangguy ngala’a dhaunna egabayya pakanna embi’ ban sapena. Tape ana’na Mukawi kose ta’ sabbar neng notto polana ta’ gellem potong. Sampe’ satengnga are ana’na Mukawi se notto ranca’ se ondhung ka dhaja. Mare jareyakadhilaggu’anna ana’na Mukawipas sake’ panas. Cethagga ekarassa enga’ se bengka’a. Dhari dhai ka budhi ebinggetkalaban kodhung andhi’na emma’na. Tape ana’na Mukawi paggun aserro sake’ ta’ kabarran. Athowat ta’ bu-ambu.

Mukawi lakar ta’ magi ana’na ngala’ dhaun bunten se badha neng penggirra somor. Tape ana’na paggun macengkal, maksa nae’ kaangguy ngala’ dhaunna polana kaburu entara kaonjangan ngaji ban tahlil ka bengkona Asmani se seda rakana. Marena, Mukawi toju’ neng babana bungka se raja jareya sambi ngeba kembang kananga ban dupa se eparenge Ke Subhat. Ta’ abit cara apa, Mukawi mole pas araobbagi aeng se ngala’ dhari babana ramo’ bungkana bunten se agili dhari somor jareya. Mare ngosabbagi, Mukawi maonga’ ana’na se tedhung, ngenome aeng karena sap-osabanna gella’.

Baca Juga :  Dua Pasien RSI Garam Kalianget Terpapar Korona

Ke Subhat mereng ja’ ana’na Mukawi sake’ polana ngala’a dhaun bunteng. Se mereng polana etotore kalaban Lasmo e bakto abanto ko’-ngangko’ bata ban semmen se buru dhateng eberri’i oreng Jaba. Lasmo lakar santre kona neng Ke Subhat. Sabban arena dhari laggu sampe’ compet are Lasmo biyasa badha neng dalemma Ke Subhat. Apa bai se daddi kabutowan Ke Subhat, Lasmo bakal ngadek kaangguy narema pakonna. Lasmo ce’ tondhu’na ka Ke Subhat, maskeya pakonna semma’ otaba jau Lasmo paggun endha’ ban narema pakon jareya. Acora’ Lasmo ta’ andhi’ karepotan neng bengkona. Apapole badha oreng kapateyan. Lasmo paggun dhateng modhi tor kadhang Lasmo ta’ entar atahlil sakale. Laen bila badha tatanggana se andhi’ parlo. Lasmo biyasana entar kamalemmanna, ta’ mukuwi ejjamma.

”Bula kejja’aggi’ bakal andhi’a parlo. Makabina ana’ se nomor dhuwa’ kalaban oreng Tenggina. Sakeng bula kobater kalaban badhana kaju tono se ebingkeng ka’dhissa’. Ba’ mendhanga kaangguy parlo?”

”Diggal kaula paggun usaha kaangguy nyare kaju tono pole,” oca’na Lasmo

”Gu’emma dika bakal nemmo kaju tono se bannya’? Bula bakal maraja parlo neko, saengga bakal buto kaju bannya’. Mon bula gi’ melleya kaju tono acora’ ta’ kera cokop kaparlo dhaggi’.”

Samarena jareya Lasmo mole ka bengkona sambi ngeba bundu’an nase’ karena oreng alako neng dalemma Ke Subhat. Kalaban ebundu’ palastik celleng, Lasmo langsung nyaba’ neng meja se badha e dhapor. Ta’ kantha matabar ka reng romana balakka’, Lasmo terros nojju ka kamarra laju tang-matang neng kasorra. Sambi ngabasagi birina osok se daddi panedda’na erreng ban getteng romana. Lasmo gun ker-mekker kalaban dhabuna Ke Subhat.

”Disa Bara’ ban Temor la ta’ etemmo badhana kajuwan raja. Terros dhimma pole sengko’ mogerra kaju kaangguy parlona Ke Subhat reya?”Sowarana Lasmo satengnga ecegga kaangguy epakalowar. Tape ropana oca’na jareya ekaedhing moso binena se buru nenggu le-ollena lakena se esaba’ neng meja e dhapor.

Baca Juga :  Pembahasan RPJMD Dikebut

”Dina ja’ keba kaberra’ mon gun kaju tono ajenga parlona Ke Subhat. Sengko’ tao edhimma bisa ngaolle kaju bannya’ kaangguy parlona Keyae. Ta’ gun kagabay parlona saare. Maske samenggu benteng aparlowa bisa ban cokop,” oca’ binena se nyalader ka seddi’na sambi ongga ka kasor pas tedhung neng seddi’na Lasmo. Binena mare mateppa’ bantal neng olona jareya terros etoro’e ngeret sapo’ pote agaris-garis biru.

”Onggu badha? Senga’ ba’na gun dha-mabadha kaangguy majembar sengko’. Sateya sengko’ berra’ pekker kalaban dhabuna Keyae gella’. Ella tello disa se badha kaju rajana epenta sengko’ kaangguy ekasadaka ka dalem. Gun kare settong bungka raja se ta’ epenta. Sengko’ tako’ ban ta’ bangal menta, apapole mogerra kaju jareya,” sambungnga Lasmo.

”Iya jareya. Sengko’ lakar matabara kaju jareya ka ba’na,” teggessa binena.

Are ngombar anga’ neng e temor. Ajam lake’ se akongko’ neng pagar budhi sajan nambai jembar atena Lasmo. Angen ta’ santa’ pole se buru. Langnge’ berse ta’ kaandhengan potena ondhem. Cora’na ondhem pote se enga’na kapas neng attas jareya meyak ban buru, mangombar biruna langnge’. Lasmo ajalan nojju dalemma Ke Subhat kalaban sem-mesem ngembang neng bibirra. Napa’ ka dalem, Lasmo terros nojju ka Ke Subhat.

”Panyo’on kaula dha’ ajunan tor sadaja santre kaangguy ngaji tor abadhi salameddan neng somor laju se badha neng babana bungkana bunten ka’dhissa’. Pola-pola, aeng se badha neng somor ka’dhissa’ ta’ daddiya kerreng saenggana bisa nyokobagi dha’ kabutowan reng disa ka’dhinto. Juga samoga pan-ponapan se badha neng kajuwan raja ka’dhissa’ elang tor nyengla saenggana oreng se bakal nyello’ aengnga tor aseram neng ka’dhissa’ ta’ andhi’ rassa tako’ pole.” 

 

Songennep, 2021

 

*)Lulus dhari Ponduk Al-Ishlah materros ka STKIP PGRI Sumenep. Ngabdi neng SDK Sang Timur tor SMA Negeri 1 Bluto. Akompol kalaban ca-kanca LKSB Pangesto Net_Think Community tor Kampung Pentigraf Indonesia.

MARE reya apa pole se bakal epenta ka oreng disa e dhinna’? Sengko’ gun bisa mengnga’ kalaban lalakonna molae pan-barampan bulan se tapongkor. Sengko’ ngedhingagi keya disa Bara’ ban Temor padha epentaekeya. Ta’ lopot dhari sabara’ala kalakowan se epamareya. Geddhung se buru epajaga jareya ella olle tello bulan ajalan. Dineng garalassa sateya ella eparanta keya kalaban nyaba’ ger-oger tale nelon abarna koneng ngellap.

Angen barat ngalembu santa’ dhari bara’. Rambing jemmoran neng sampayan bannya’ se egiba buru angen dha’ temor. Nabuy ta’ atompo’. Tor kadhang badha keya se ta’ etemmo ja’ egiba dha’emma buruna. Ba’ari’ Mukawi nenteng rambing se abarna biru ngodha.

”Reya sapa andhi’ kalambi, nyangsang neng bungkanabunten lake’ e temorna, neng teggalla sengko’,” acora’ enga’ se bak jitjit. Mukawi nenteng kalambi jareya kalaban sadha’ pangare’na.


Bungkana bunten lake’ jareya tenggi raja. Dhaunna ombet. Teppa’ neng babana bungka se raja jareya badha somor se ta’ mate-mate. Seggut keya reng-oreng ngoca’ nangale oreng bine’ agamba’ se akalambi pote nongko’ neng tengnga’anna. Biyasana bila teppa’ malem Juma’at teppa’ sorop are reng bine’ jareya temmo badha neng attas bungkana bunten. Saenggana bannya’ oreng bila sorop are ta’ ka somor. Ma’ entara nyello’ aeng enom, mandhi bai ta’ bangal se entara. Reng-oreng se semma’ ka somor jareya lebbi mele ta’ ngenom otaba ta’ mandhibila malem.

Sakeng anena dhari bungka jareya, lamba’ perna etotto mon ana’na Mukawi kaangguy ngala’a dhaunna egabayya pakanna embi’ ban sapena. Tape ana’na Mukawi kose ta’ sabbar neng notto polana ta’ gellem potong. Sampe’ satengnga are ana’na Mukawi se notto ranca’ se ondhung ka dhaja. Mare jareyakadhilaggu’anna ana’na Mukawipas sake’ panas. Cethagga ekarassa enga’ se bengka’a. Dhari dhai ka budhi ebinggetkalaban kodhung andhi’na emma’na. Tape ana’na Mukawi paggun aserro sake’ ta’ kabarran. Athowat ta’ bu-ambu.

Mukawi lakar ta’ magi ana’na ngala’ dhaun bunten se badha neng penggirra somor. Tape ana’na paggun macengkal, maksa nae’ kaangguy ngala’ dhaunna polana kaburu entara kaonjangan ngaji ban tahlil ka bengkona Asmani se seda rakana. Marena, Mukawi toju’ neng babana bungka se raja jareya sambi ngeba kembang kananga ban dupa se eparenge Ke Subhat. Ta’ abit cara apa, Mukawi mole pas araobbagi aeng se ngala’ dhari babana ramo’ bungkana bunten se agili dhari somor jareya. Mare ngosabbagi, Mukawi maonga’ ana’na se tedhung, ngenome aeng karena sap-osabanna gella’.

Baca Juga :  KPU Plenokan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan

Ke Subhat mereng ja’ ana’na Mukawi sake’ polana ngala’a dhaun bunteng. Se mereng polana etotore kalaban Lasmo e bakto abanto ko’-ngangko’ bata ban semmen se buru dhateng eberri’i oreng Jaba. Lasmo lakar santre kona neng Ke Subhat. Sabban arena dhari laggu sampe’ compet are Lasmo biyasa badha neng dalemma Ke Subhat. Apa bai se daddi kabutowan Ke Subhat, Lasmo bakal ngadek kaangguy narema pakonna. Lasmo ce’ tondhu’na ka Ke Subhat, maskeya pakonna semma’ otaba jau Lasmo paggun endha’ ban narema pakon jareya. Acora’ Lasmo ta’ andhi’ karepotan neng bengkona. Apapole badha oreng kapateyan. Lasmo paggun dhateng modhi tor kadhang Lasmo ta’ entar atahlil sakale. Laen bila badha tatanggana se andhi’ parlo. Lasmo biyasana entar kamalemmanna, ta’ mukuwi ejjamma.

”Bula kejja’aggi’ bakal andhi’a parlo. Makabina ana’ se nomor dhuwa’ kalaban oreng Tenggina. Sakeng bula kobater kalaban badhana kaju tono se ebingkeng ka’dhissa’. Ba’ mendhanga kaangguy parlo?”

”Diggal kaula paggun usaha kaangguy nyare kaju tono pole,” oca’na Lasmo

”Gu’emma dika bakal nemmo kaju tono se bannya’? Bula bakal maraja parlo neko, saengga bakal buto kaju bannya’. Mon bula gi’ melleya kaju tono acora’ ta’ kera cokop kaparlo dhaggi’.”

Samarena jareya Lasmo mole ka bengkona sambi ngeba bundu’an nase’ karena oreng alako neng dalemma Ke Subhat. Kalaban ebundu’ palastik celleng, Lasmo langsung nyaba’ neng meja se badha e dhapor. Ta’ kantha matabar ka reng romana balakka’, Lasmo terros nojju ka kamarra laju tang-matang neng kasorra. Sambi ngabasagi birina osok se daddi panedda’na erreng ban getteng romana. Lasmo gun ker-mekker kalaban dhabuna Ke Subhat.

”Disa Bara’ ban Temor la ta’ etemmo badhana kajuwan raja. Terros dhimma pole sengko’ mogerra kaju kaangguy parlona Ke Subhat reya?”Sowarana Lasmo satengnga ecegga kaangguy epakalowar. Tape ropana oca’na jareya ekaedhing moso binena se buru nenggu le-ollena lakena se esaba’ neng meja e dhapor.

Baca Juga :  Nilai Ludruk Santri Bentuk Edukasi Masyarakat Milenial

”Dina ja’ keba kaberra’ mon gun kaju tono ajenga parlona Ke Subhat. Sengko’ tao edhimma bisa ngaolle kaju bannya’ kaangguy parlona Keyae. Ta’ gun kagabay parlona saare. Maske samenggu benteng aparlowa bisa ban cokop,” oca’ binena se nyalader ka seddi’na sambi ongga ka kasor pas tedhung neng seddi’na Lasmo. Binena mare mateppa’ bantal neng olona jareya terros etoro’e ngeret sapo’ pote agaris-garis biru.

”Onggu badha? Senga’ ba’na gun dha-mabadha kaangguy majembar sengko’. Sateya sengko’ berra’ pekker kalaban dhabuna Keyae gella’. Ella tello disa se badha kaju rajana epenta sengko’ kaangguy ekasadaka ka dalem. Gun kare settong bungka raja se ta’ epenta. Sengko’ tako’ ban ta’ bangal menta, apapole mogerra kaju jareya,” sambungnga Lasmo.

”Iya jareya. Sengko’ lakar matabara kaju jareya ka ba’na,” teggessa binena.

Are ngombar anga’ neng e temor. Ajam lake’ se akongko’ neng pagar budhi sajan nambai jembar atena Lasmo. Angen ta’ santa’ pole se buru. Langnge’ berse ta’ kaandhengan potena ondhem. Cora’na ondhem pote se enga’na kapas neng attas jareya meyak ban buru, mangombar biruna langnge’. Lasmo ajalan nojju dalemma Ke Subhat kalaban sem-mesem ngembang neng bibirra. Napa’ ka dalem, Lasmo terros nojju ka Ke Subhat.

”Panyo’on kaula dha’ ajunan tor sadaja santre kaangguy ngaji tor abadhi salameddan neng somor laju se badha neng babana bungkana bunten ka’dhissa’. Pola-pola, aeng se badha neng somor ka’dhissa’ ta’ daddiya kerreng saenggana bisa nyokobagi dha’ kabutowan reng disa ka’dhinto. Juga samoga pan-ponapan se badha neng kajuwan raja ka’dhissa’ elang tor nyengla saenggana oreng se bakal nyello’ aengnga tor aseram neng ka’dhissa’ ta’ andhi’ rassa tako’ pole.” 

 

Songennep, 2021

 

*)Lulus dhari Ponduk Al-Ishlah materros ka STKIP PGRI Sumenep. Ngabdi neng SDK Sang Timur tor SMA Negeri 1 Bluto. Akompol kalaban ca-kanca LKSB Pangesto Net_Think Community tor Kampung Pentigraf Indonesia.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/