alexametrics
21.2 C
Madura
Monday, June 27, 2022

Carpan Madura: Eppa’

MALEMMA eppa’ gun alonggu kadibi’an neng lowar. Neng amper jareya eppa’ mergem baliker tatello’ neng astana se kangan. Pekkeranna akaja ajalan ka man-dhimman. Re-nyare barang kene’ se ta’ etemmo bujudda. Sakejja’ mateleng ka kacer, sakejja’ mateleng ka kangan.

Ja’-sakejja’ serana onga’ ka attas ngabassagi biriyanna osok perreng. Palongguna ta’ segek akadi sabellunna. Baliker se badha neng astana ekamaen, epoler-poler te-ganteyan neng dhalem pergemmanna.

Eppa’ nga’-ngenga’en kalampan se mare ejalane sabellunna. Ngen-angenna akaja ebirji’ gan settong. Baliker se tatello’ duli esaba’ neng meja se badha neng adha’na, teppa’ e adha’na konco’na se dhadhuwa’ to’odda etokobi sarong biru agaris-garis pote.

Gan settong garigi’na se satengngana kero’ ebeggar metong kadaddiyan se mare abareng ban kemo’na lesanna. Ta’ genna’ bitonganna gan lema’, baliker se esaba’ ekala’ kakabbi. Epoler pole. Epergem pole.

Okos roko’ se edina neng asbak ngello’ sampe’ ka bungkella. Mardhana neng sakejja’ elang e bakto nangket ka penggiranna asbak.

Eppa’ ta’ aromasa dha’ badhana sengko’ se nyorne’ dhari dhalem amper lebat cellana labang se ta’ agatep samporna. Sengko’ gun aromasa eppa’ bannya’ se epekkere. Ana’ ban binena paggun badha neng dhalem pekkeranna.

”Pola eppa’ mekker apa se daddiya biaya kaangguy alunase otang ka tang sakola’an? Pa’bulan lakar ta’ majar SPP. Gella’ dhateng sakola sengko’ langsung akabari eppa’.”

”Eppa’na ba’na gella’ dhateng ka sengko’, gun neng-enneng ta’ abanta apa bai. Sengko’ gun cengngeng ngabassagi tengkana. Tanangnga neggu’ baliker tatello’, epoler-poler. Nyolet roko’ e sergu’ sakaleyan, edina neng asbak sampe’ daddi bunceng. Mare jareya jaga. Ngala’ sandhal. Mole.”

Ngedhingngagi dhabuna anom sengko’ tamba kapekkeran ka eppa’. Paggun pekkeranna eppa’ gimeng mekkere tang biaya ban onjangan kabinan sapopona. Sengko’ ta’ bisa apa-rapa ngedhing kabadha’anna eppa’ se etotorragi ban Nom Sukri. Nom Sukri dibi’ posang ngadhebbi tengkana eppa’ se entar amaen ka romana.

”Sengko’ ngabassagi eppa’na ba’na bakto mole. Neng e jalan amo’-kemo’ ka dibi’an. Tape enga’ se abanta ban oreng neng e penggirra.”

Baca Juga :  Tabun Art Kembali Jadi Venue HUT JPRM

Nom Sukri mokka’ songko’na esaba’ neng meja sambi ngala’ bungkossa roko’ Surya. Ebukka’. Etonowe. Sengko’ gun ngabassagi anom se nyergu’ okos se kalowar. Mardhana ngamera bakto esergu’ maso’ ka dhalem lesanna. Ta’ cara abit balakka’ okos esemburragi kalowar dhari lathe ban pangambungnga. Elem-kolem teppa’ neng adha’na mata.

Bakto jareya eppa’ mangkat kalowar, tape tadha’ oreng tao entar kadhimma. Sengko’ mare atanya ka embu’ ban ka kae tadha’ se taowa. Anom se dhapa’ ka dhinna’, eppa’ jat la tadha’ neng bengko. Eppa’ ta’ biyasana kalowar ta’ apamedan.

Mon tadha’ embu’, eppa’ paggun apamet ka kae bila mangkada ka dhimma’a bai. Tape malem jareya bakto badha anom eppa’ jat ta’ apamet. Dhari dhumalem sabellunna, eppa’ jat kalowar ta’ etemmo ban tadha’ balana.

Buru keya badha se atanya eppa’ ka sengko’, tape ta’ abala parlona katemmo ban eppa’. Balana gun atotor eppa’ malemma badha neng masjid neng biriyan adha’ baktona bulan gerring. Mare abajang maurib eppa’ lakar kalowar nyambi tasbi celleng se eparenge Ke Hanafi. Saareyan jareya eppa’ ta’ adha’ar, dhateng bakto are mera bara’. Compet. E bakto etare se adha’ara eppa’ ta’ nyaot.

Dhalem samenggu reya eppa’ ta’ kalowaran pole. Biyasana gu-laggu entar ka barung, ngobi ban melle ring-guring. Malemma entar pole mangkat samarena asambajang esa’ sampe’ pokol sapolo. Tape kadhang sampe’ ka tengnga malem buru dhateng.

E lowar eppa’ paggun alonggu neng korse sambi mergem baliker tello’an. Bila enga’ jareya sengko’ ta’ bangal mator pan-apan ka eppa’. Rassana eppa’ ta’ ngagunge kalessowan se gun agu-longgu neng lowar kadibi’an, tadha’ se ngancae sakale. Eppa’ bakal maso’ ka dhalem bila ngedhing tarhem dhari masegit e lao’na bengko. Sowarana ranyeng ce’ santa’na kaedhinganna ka kopeng.

 

Nom Sukri dhateng.

Embu’ eolok kalowar kaangguy nemmone binena Nom Sukri. Le’ Anwar se sabellunna badha neng reba’anna binena Nom Sukri langsung egante mon embu’ sambi eapose guringnga geddhang. Sengko’ gun bisana ngabassagi dhari dhalem kaca se ngalange badanna sengko’ ban reng-oreng se badha neng e lowar.

Baca Juga :  Temukan Sianida, Polres Sumenep Tetapkan Insiyah dan PIL Tersangka

Pangaterrona sengko’ terro se apolong ban se laen neng lowar. Tape, eppa’ seggut madhapa’, ”Na’-kana’ ta’ olle apolong ban reng towa. Apana pole nyambunge parembagan. Mon ta’ ekaparlo ban ta’ eolok ta’ olle agumpol.”

Baliker se epergem eppa’ esaba’ epapolong kalaban baddhana roko’ anganga, neng dhalem baddhana gun kare salencer. Nom Sukri nyolet roko’ se esambi dhari bengkona. Epakalowar dhari capeng kalambina. Dineng embu’ ban Le’ Anwar agaja’ sambi agella’ ngelkel.

Malem jareya eppa’ semmo gumbira kadhatengngan Nom Sukri ban bine-ana’na. Pekkeranna kaja ta’ rowet akadi se sabellunna. Sengko’ se gun bisa ngabas dhari budhina kaca se nyaradhang nangale eppa’ mesem tor kadhang sambi agella’ ngabassagi dha’ Le’ Anwar se eajak agaja’ ban embu’. Mesemma dhammang tadha’ karoweddan se asomber dhari pekkeranna eppa’.

”Mara se mangkada asakola, ya’ la aban. Dhaggi’ ba’na tellat maso’na,” ngedhingagi pakonna eppa’ sengko’ kaburu se mangkada asakola. Mare masang dhasi terros nyambat astana eppa’ ban embu’ sengko’ langsung mangkat.

Neng jalan sengko’ gun bisa agellu’ eppa’ dhari budhi acampor rassa senneng se ngembang dhari lathena. Kabunga’an reya ta’ kenneng porobi apa bai se badha neng dunnya. Bila enga’ ka bakto se talebat sengko’ aromasa ta’ kera arassa’agi kabunga’an mara reya sateya.

Sambi ngarassa’agi angen se nambu dhari adha’ santa’ neppak mowa. Jalan sajan jau ngeba badan neng budhina eppa’ nojju ka sakola’an.

Sonar are ngeba buru rassa jembar neng ate. Bungkana accem se ajijir neng penggirra jalan padha mesem nyangowe parjalananna sengko’ ban eppa’. Dhadhaunan alambai lemma’ lembu’ sajan daddi makembang kabunga’an.

”Apa se bisa ebalessagi ka eppa’?”

 

Songennep 2018

 

*)Lulusan PP Al-Ishlah dan STKIP PGRI Sumenep. Anggota LKSB Pangesto Net_Think Community Sumenep, Komunitas Kampoeng Jerami, dan Komunitas Sastra Nusantara. Mengabdi di SDK Sang Timur Sumenep dan SMAN 1 Bluto.

MALEMMA eppa’ gun alonggu kadibi’an neng lowar. Neng amper jareya eppa’ mergem baliker tatello’ neng astana se kangan. Pekkeranna akaja ajalan ka man-dhimman. Re-nyare barang kene’ se ta’ etemmo bujudda. Sakejja’ mateleng ka kacer, sakejja’ mateleng ka kangan.

Ja’-sakejja’ serana onga’ ka attas ngabassagi biriyanna osok perreng. Palongguna ta’ segek akadi sabellunna. Baliker se badha neng astana ekamaen, epoler-poler te-ganteyan neng dhalem pergemmanna.

Eppa’ nga’-ngenga’en kalampan se mare ejalane sabellunna. Ngen-angenna akaja ebirji’ gan settong. Baliker se tatello’ duli esaba’ neng meja se badha neng adha’na, teppa’ e adha’na konco’na se dhadhuwa’ to’odda etokobi sarong biru agaris-garis pote.


Gan settong garigi’na se satengngana kero’ ebeggar metong kadaddiyan se mare abareng ban kemo’na lesanna. Ta’ genna’ bitonganna gan lema’, baliker se esaba’ ekala’ kakabbi. Epoler pole. Epergem pole.

Okos roko’ se edina neng asbak ngello’ sampe’ ka bungkella. Mardhana neng sakejja’ elang e bakto nangket ka penggiranna asbak.

Eppa’ ta’ aromasa dha’ badhana sengko’ se nyorne’ dhari dhalem amper lebat cellana labang se ta’ agatep samporna. Sengko’ gun aromasa eppa’ bannya’ se epekkere. Ana’ ban binena paggun badha neng dhalem pekkeranna.

”Pola eppa’ mekker apa se daddiya biaya kaangguy alunase otang ka tang sakola’an? Pa’bulan lakar ta’ majar SPP. Gella’ dhateng sakola sengko’ langsung akabari eppa’.”

”Eppa’na ba’na gella’ dhateng ka sengko’, gun neng-enneng ta’ abanta apa bai. Sengko’ gun cengngeng ngabassagi tengkana. Tanangnga neggu’ baliker tatello’, epoler-poler. Nyolet roko’ e sergu’ sakaleyan, edina neng asbak sampe’ daddi bunceng. Mare jareya jaga. Ngala’ sandhal. Mole.”

Ngedhingngagi dhabuna anom sengko’ tamba kapekkeran ka eppa’. Paggun pekkeranna eppa’ gimeng mekkere tang biaya ban onjangan kabinan sapopona. Sengko’ ta’ bisa apa-rapa ngedhing kabadha’anna eppa’ se etotorragi ban Nom Sukri. Nom Sukri dibi’ posang ngadhebbi tengkana eppa’ se entar amaen ka romana.

”Sengko’ ngabassagi eppa’na ba’na bakto mole. Neng e jalan amo’-kemo’ ka dibi’an. Tape enga’ se abanta ban oreng neng e penggirra.”

Baca Juga :  Paddhang Bulan Bangun Kesadaran Budaya dari Pinggiran

Nom Sukri mokka’ songko’na esaba’ neng meja sambi ngala’ bungkossa roko’ Surya. Ebukka’. Etonowe. Sengko’ gun ngabassagi anom se nyergu’ okos se kalowar. Mardhana ngamera bakto esergu’ maso’ ka dhalem lesanna. Ta’ cara abit balakka’ okos esemburragi kalowar dhari lathe ban pangambungnga. Elem-kolem teppa’ neng adha’na mata.

Bakto jareya eppa’ mangkat kalowar, tape tadha’ oreng tao entar kadhimma. Sengko’ mare atanya ka embu’ ban ka kae tadha’ se taowa. Anom se dhapa’ ka dhinna’, eppa’ jat la tadha’ neng bengko. Eppa’ ta’ biyasana kalowar ta’ apamedan.

Mon tadha’ embu’, eppa’ paggun apamet ka kae bila mangkada ka dhimma’a bai. Tape malem jareya bakto badha anom eppa’ jat ta’ apamet. Dhari dhumalem sabellunna, eppa’ jat kalowar ta’ etemmo ban tadha’ balana.

Buru keya badha se atanya eppa’ ka sengko’, tape ta’ abala parlona katemmo ban eppa’. Balana gun atotor eppa’ malemma badha neng masjid neng biriyan adha’ baktona bulan gerring. Mare abajang maurib eppa’ lakar kalowar nyambi tasbi celleng se eparenge Ke Hanafi. Saareyan jareya eppa’ ta’ adha’ar, dhateng bakto are mera bara’. Compet. E bakto etare se adha’ara eppa’ ta’ nyaot.

Dhalem samenggu reya eppa’ ta’ kalowaran pole. Biyasana gu-laggu entar ka barung, ngobi ban melle ring-guring. Malemma entar pole mangkat samarena asambajang esa’ sampe’ pokol sapolo. Tape kadhang sampe’ ka tengnga malem buru dhateng.

E lowar eppa’ paggun alonggu neng korse sambi mergem baliker tello’an. Bila enga’ jareya sengko’ ta’ bangal mator pan-apan ka eppa’. Rassana eppa’ ta’ ngagunge kalessowan se gun agu-longgu neng lowar kadibi’an, tadha’ se ngancae sakale. Eppa’ bakal maso’ ka dhalem bila ngedhing tarhem dhari masegit e lao’na bengko. Sowarana ranyeng ce’ santa’na kaedhinganna ka kopeng.

 

Nom Sukri dhateng.

Embu’ eolok kalowar kaangguy nemmone binena Nom Sukri. Le’ Anwar se sabellunna badha neng reba’anna binena Nom Sukri langsung egante mon embu’ sambi eapose guringnga geddhang. Sengko’ gun bisana ngabassagi dhari dhalem kaca se ngalange badanna sengko’ ban reng-oreng se badha neng e lowar.

Baca Juga :  Arham Kenalkan Kekayaan Musik Gamelan Kontemporer di Madura

Pangaterrona sengko’ terro se apolong ban se laen neng lowar. Tape, eppa’ seggut madhapa’, ”Na’-kana’ ta’ olle apolong ban reng towa. Apana pole nyambunge parembagan. Mon ta’ ekaparlo ban ta’ eolok ta’ olle agumpol.”

Baliker se epergem eppa’ esaba’ epapolong kalaban baddhana roko’ anganga, neng dhalem baddhana gun kare salencer. Nom Sukri nyolet roko’ se esambi dhari bengkona. Epakalowar dhari capeng kalambina. Dineng embu’ ban Le’ Anwar agaja’ sambi agella’ ngelkel.

Malem jareya eppa’ semmo gumbira kadhatengngan Nom Sukri ban bine-ana’na. Pekkeranna kaja ta’ rowet akadi se sabellunna. Sengko’ se gun bisa ngabas dhari budhina kaca se nyaradhang nangale eppa’ mesem tor kadhang sambi agella’ ngabassagi dha’ Le’ Anwar se eajak agaja’ ban embu’. Mesemma dhammang tadha’ karoweddan se asomber dhari pekkeranna eppa’.

”Mara se mangkada asakola, ya’ la aban. Dhaggi’ ba’na tellat maso’na,” ngedhingagi pakonna eppa’ sengko’ kaburu se mangkada asakola. Mare masang dhasi terros nyambat astana eppa’ ban embu’ sengko’ langsung mangkat.

Neng jalan sengko’ gun bisa agellu’ eppa’ dhari budhi acampor rassa senneng se ngembang dhari lathena. Kabunga’an reya ta’ kenneng porobi apa bai se badha neng dunnya. Bila enga’ ka bakto se talebat sengko’ aromasa ta’ kera arassa’agi kabunga’an mara reya sateya.

Sambi ngarassa’agi angen se nambu dhari adha’ santa’ neppak mowa. Jalan sajan jau ngeba badan neng budhina eppa’ nojju ka sakola’an.

Sonar are ngeba buru rassa jembar neng ate. Bungkana accem se ajijir neng penggirra jalan padha mesem nyangowe parjalananna sengko’ ban eppa’. Dhadhaunan alambai lemma’ lembu’ sajan daddi makembang kabunga’an.

”Apa se bisa ebalessagi ka eppa’?”

 

Songennep 2018

 

*)Lulusan PP Al-Ishlah dan STKIP PGRI Sumenep. Anggota LKSB Pangesto Net_Think Community Sumenep, Komunitas Kampoeng Jerami, dan Komunitas Sastra Nusantara. Mengabdi di SDK Sang Timur Sumenep dan SMAN 1 Bluto.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/