alexametrics
27.2 C
Madura
Thursday, June 30, 2022

Kerres Ellok Tello Bellas

SE agantong nongko’ ka pako jareya neng geddhung dhaja banne gun ko’-tako’na maleng otabana oreng se andhi’ neyadan sala. Namong lebbi dhari jareya. Caretana, lamba’ kaena se olle jareya ta’ gampang. Banne sakeng ollena menta otaba ollena baberri’i oreng, tape kaena atapa neng Gunong Monce’ abidda pa’polo settong are. Dhalem kabadha’an tapana jareya kaena apowasa. Ta’ ngakan rang-barang laen salaenna geddhang sabigi, banne nase’ se ta’ osa juko’, ta’ osa gangan ban kowa-kowa.

Kaena ngagunge jareya bakto gi’ anom, sabelluna araji nyaena. Kangodhadan oreng lamba’ gi’ konana ta’ padha ban jaman sateya. Sateya apa bai gampang, mon lamba’ apa bai malarat, sara, ban buto parjuwangan ongguwan. Se edha’ara bai osa nyare, enja’ ta’ nyare lako tape lakar jat nyare dha’aran. Ba’na paggun ta’ partaja mon sengko’ acareta badhana jareya ban paggun keya ba’na takerjat bila tao dha’aranna oreng lamba’, bakto kaena ba’na gi’ anom. Dhaun malandhingan se daddi kakanna embi’, bakto jareya edha’ar kaena. Acampor kalaban parodda nyeyor epadaddi rap-orap. Edha’ar malolona.

Dhaun malandhingan jareya banne laju nyaman agai’, tape gi’ osa nyare ka man-dhimman kennengngan se badha. Dhalem nyarena jareya enja’ ta’ nompa’ sapedha otabana ekkol. Tape nyarena gun nompa’ kateteyanna (sandhalla).

Sengko’ ta’ acareta’a baramma rassana ngakan rap-orabba malandhingan, nyaman apa enja’. Se jellas mon sateya’anna ngakan dhaunna malandhingan, sengko’, apapole ba’na paggun ta’ kera endha’ ban paggun sakeng badha’a se ngakan, epalowa. Sateya polana ella bannya’ kakanan se nyaman mangkana ta’ kera endha’. Bisa keya ekoca’ parjuwanganna oreng lamba’ pello acampor dhara. Lakar ta’ gampang odhi’ bakto jaman jareya. Kaena kodu alaban dha’ oreng Balanda se nyeksa ban ta’ abillai kaparlowanna ra’yadda. Dhari jareya kaena ba’na meyos kaangguy atapa neng Buju’ Monce’.

Se agantong jareya nyamana kerres. Lakar dhari lamba’ pajat egantong neng jareya mon kaena, samarena toron dhari gunong teppa’ tengnga malem. Bakto jareya kaena aromasa ta’ nyaman ban kobater se agundhek panggaliyanna. Kaena aromasa badha se bakal ekalampa neng compo’na, iya neng roma dhinna’ reya. Caretana reng seppo lake’ ban bine’na kaena jareya seggut ngaton neng tapana. Saenggana bakto malem pa’polo settong jareya kaena motos kaangguy gubar ban kaangguy ngoladi kabadha’an e dhinna’.

Sabelluna mokka’ socana, kaena aromasa badha se ngoto’e. Sowarana oreng seppo, lalake’ kapamerenganna ce’ lembu’na, alos, ban masenneng. Kaena anya-tanya dha’ sowara jareya asma ban kabadha’anna edhimma. Tape sowara jareya se gun enga’ angen ekarassa ta’ ajawab kalaban teppa’ petanya kaena gella’ gun o-tao makon ajja’ nyengla sabelluna pokol dhubellas malem.

Baca Juga :  Airlangga: Lebaran 1443H Momen Jaga Kebersamaan dan Kekompakan

Mereng jareya kaena paggun nerrossagi tapana sampe’ tengnga malem. Dhari ngantos saabidda dhapa’ ka tengnga malem, e reba’anna kaena temmo badha kerres se epacekka’ neng geddhung jareya, egantong. Langsung bakto jareya keya kaena takerjat ban mokka’ socana sambi neggu’ dha’ kerres se badha neng reba’anna.

Ta’ abit cara apa kaena abakta paleman kerres jareya ban sanapa’na ka bengko reya, kaena takerjat kalaban badha kadhuwa oreng se gun jeng-manjeng neng adha’na labang. Labangnga abukka’ sakeng oreng se kadhuwa jareya gun manjeng ta’ aguliyan. Kaena malebbet ka dhalem mareksane kabadha’an e amper dhalem ban pangkengnga, bareya keya mareksa eppa’ ban ebuna. Manggi’i kabadha’an tadha’ se lowang ban korang, kaena makae’ kerres jareya sambi ebugel ngangguy bulana kasor. Sampe’ sateya paggun kowat ban ta’ tao egante kalaban tale laen.

”Sengko’ gun neteba ka ba’na, bila sengko’ ella napa’ dha’ kobasana pangeran kaangguy nettebbi kateptebbanepon Guste se Maha Agung, ba’na kodu arabat kerres jareya ban ta’ olle bukka’, apapole eserrop. Sabab bila ba’na alanggar jareya, ba’na bakal andhi’ kapalangan se raja. Sengko’ abala reya banne sakeng sengko’ tako’ dha’ ka apa se ella daddi kateptebban Allah. Tape sengko’ ebalai keya mon kaena bakto sengko’ gi’ saomoran ba’na. Sampe’ sateya sengko’ ta’ tao ngagem apa pole sampe’ mokka’a.”

Tao settong tempo badha oreng temmo ka dhinna’ maso’ ka bengko reya ban aneyat ngala’a kerres jareya. Kaena mereng dha’ badhana oreng kasebbut. Kaena kalowar dhari pangkengnga gun manjeng ngoladi kabadha’anna oreng se ngala’a kerres. Kaena ta’ abanta apa-apa gun ngoladi. Orengnga cekka’ ta’ aguliyan. Paennengnga paggun dhari napa’na.

Laen pole kalaban reng-oreng se entar melleya kerres jareya. Ta’ sakone’ oreng se andhi’ neyadan kaangguy ngaandhi’ kerres reya, tape kaena paggun ta’ ajuwala maskeya etabar larang monggu dha’ reng-oreng. Sengko’ gi’ enga’ bakto jareya teppa’ ka are Kemmis, malem Juma’at manes. Badha oreng toron dhari motorra ngangguy sapatu celleng ce’ ngellabba. Ngangguy kacamata celleng, asongodan. Langsung toju’ neng korse. E bakto jareya kaena gi’ ngala’ aeng enom dhari somor. Abit. Ta’ duli dhateng. Ropana oreng se dhateng jareya ta’ sabbar ngantos kaena. Nyaena se badha e dhalem eolok. Matabar mateppa’a bengko reya. Nyaena perak mereng jareya. Sala settong se manjeng barengnga oreng se ngangguy ejjas jareya makalowar rat-sorat kaangguy epasange labedda nyaena. Teppa’ nyerradda, kaena dhateng, ”Maso’. Nyengla dhari jareya”. Sowarana nyareng se abenthak nyaena. Ca-kancana oreng jareya ngetek duli nyendhal sorat se ebagi ka nyaena.

”Gadhuwan neyat ponapa panjennengngan rabu ka compo’ kaula se juba’ paneka? Pola badha kabar se sanget parlo kaangguy kaula saenggana panjennengngan paneka tanduk ka ka’dhinto?”

Baca Juga :  Pemilih Pemilu 2019 Capai 820.941 Orang

”Neyat kaula sareng sakanca’an paneka tadha’ laen kajabana kaangguy mateppa’ compo’na sampeyan paneka. Hajat paneka ampon ekaonenge sareng salerana pa’ kalebun tor ampon esaroju’i jugan kaangguy epaddek ka se lebbi samporna. Saenggana kaula sareng ca-kanca paneka dhateng ka ka’dhinto kaangguy nyo’on kasaruju’anna sampeyan”.

”Kaula ta’ ngabutowagi gapaneka se ampon ekasebbut sareng panjennengngan. Sae dhari paneka panjennengngan sadaja paleman”.

Kaena abala ka nyaena ja’ saongguna kalebuna ella pan-barampan kale nyoro oreng lowar kaangguy melle otabana morop kerres jareya. Sabannya’na cara kaangguy ngaolle kerres jareya akalako kalebuna. Ta’ gun coma nyoro oreng se sa-biyasa. Settong bakto kalebunna asorowan oreng Bragung kaangguy namoy ka kaena. Orengnga se dhateng celleng ban tenggi raja. Paraba’anna mon etengale kalaban sabannya’na oreng paggun tako’, tape ka kaena tadha’ artena polana oreng jareya ngeba neyat se ta’ bendher dhari kalebuna.

Sadha’ se ekasandhing oreng jareya pote akaton ce’ tajemma. Ja’ sakeng badha lala’ se nengga’ ka tajemma jareya yaktena paggun madhuwa ban mate bakto jareya keya. Ropana sadha’ jareya semmo malaot alebbiyan kalaban sadha’ pangare’. Dhapa’ ka bengko reya, sadha’na satengngana eontallagi ka attassa meja kaju se e lowar. Biddang dhalem lalepe’ se gi’ ngokos sakone’ badha tompana ka meja.

Kaena gun ngoladi paennengnga oreng jareya se badha neng adha’na sengko’. Nyaena se badha neng budhina labang gun sem-mesem ngoladi. Oreng jareya ta’ abanta’an dhari sanapa’na ka dhinna’. Sokona asenthel, akete’ ta’ asandhalan. Ta’ abit cara apa nyaena aorak dhari dhalem, Wa’ la mate!” Lalake’ se asongot marong jareya se abasanna angkreng jaga sakaleyan sambi ru-taburu lang-tambalang nyambi sekebba. ”Persis bareya keya kaena se acareta ka sengko’ lamba’ gi’ sengko’ saomoran emmagga ba’na.”

Sataon samarena jareya kaena edhatengnge oreng ngangguy sarong Lamiri abarna biru butol. Dineng bathegga ce’ leburra eabassagi. Reng-oreng se badha neng barungnga Osman padha tacengnga’ ta’ kabarran. ”Buru taon sateya badha oreng kantha jareya nambak ka disa dhinna’, badha’a apa marena reya?” tong-parsettongnga oreng se badha neng edhinna oca’na kaena padha saleng pandheng ban anya-tanya.

”Kaula nyo’ona saroju’anna sampeyan sareng ebu kaangguy epamangkat ka Mekka ngalakone ibada ajji neng taon samangken. Manabi sampeyan kasokan ngereng lembar-lembar paneka parenge labedda sampeyan sareng ebu,” kaena ta’ nyaot mera-biru. 

 

Songennep, 2018-2019

 

*)Ontong Hasmidi, menyukai seni dan sastra, bergabung dengan LKSB Pangesto Net_Think Community Sumenep. Mengabdi di SMAN 1 Bluto dan SDK Sang Timur Sumenep.

SE agantong nongko’ ka pako jareya neng geddhung dhaja banne gun ko’-tako’na maleng otabana oreng se andhi’ neyadan sala. Namong lebbi dhari jareya. Caretana, lamba’ kaena se olle jareya ta’ gampang. Banne sakeng ollena menta otaba ollena baberri’i oreng, tape kaena atapa neng Gunong Monce’ abidda pa’polo settong are. Dhalem kabadha’an tapana jareya kaena apowasa. Ta’ ngakan rang-barang laen salaenna geddhang sabigi, banne nase’ se ta’ osa juko’, ta’ osa gangan ban kowa-kowa.

Kaena ngagunge jareya bakto gi’ anom, sabelluna araji nyaena. Kangodhadan oreng lamba’ gi’ konana ta’ padha ban jaman sateya. Sateya apa bai gampang, mon lamba’ apa bai malarat, sara, ban buto parjuwangan ongguwan. Se edha’ara bai osa nyare, enja’ ta’ nyare lako tape lakar jat nyare dha’aran. Ba’na paggun ta’ partaja mon sengko’ acareta badhana jareya ban paggun keya ba’na takerjat bila tao dha’aranna oreng lamba’, bakto kaena ba’na gi’ anom. Dhaun malandhingan se daddi kakanna embi’, bakto jareya edha’ar kaena. Acampor kalaban parodda nyeyor epadaddi rap-orap. Edha’ar malolona.

Dhaun malandhingan jareya banne laju nyaman agai’, tape gi’ osa nyare ka man-dhimman kennengngan se badha. Dhalem nyarena jareya enja’ ta’ nompa’ sapedha otabana ekkol. Tape nyarena gun nompa’ kateteyanna (sandhalla).


Sengko’ ta’ acareta’a baramma rassana ngakan rap-orabba malandhingan, nyaman apa enja’. Se jellas mon sateya’anna ngakan dhaunna malandhingan, sengko’, apapole ba’na paggun ta’ kera endha’ ban paggun sakeng badha’a se ngakan, epalowa. Sateya polana ella bannya’ kakanan se nyaman mangkana ta’ kera endha’. Bisa keya ekoca’ parjuwanganna oreng lamba’ pello acampor dhara. Lakar ta’ gampang odhi’ bakto jaman jareya. Kaena kodu alaban dha’ oreng Balanda se nyeksa ban ta’ abillai kaparlowanna ra’yadda. Dhari jareya kaena ba’na meyos kaangguy atapa neng Buju’ Monce’.

Se agantong jareya nyamana kerres. Lakar dhari lamba’ pajat egantong neng jareya mon kaena, samarena toron dhari gunong teppa’ tengnga malem. Bakto jareya kaena aromasa ta’ nyaman ban kobater se agundhek panggaliyanna. Kaena aromasa badha se bakal ekalampa neng compo’na, iya neng roma dhinna’ reya. Caretana reng seppo lake’ ban bine’na kaena jareya seggut ngaton neng tapana. Saenggana bakto malem pa’polo settong jareya kaena motos kaangguy gubar ban kaangguy ngoladi kabadha’an e dhinna’.

Sabelluna mokka’ socana, kaena aromasa badha se ngoto’e. Sowarana oreng seppo, lalake’ kapamerenganna ce’ lembu’na, alos, ban masenneng. Kaena anya-tanya dha’ sowara jareya asma ban kabadha’anna edhimma. Tape sowara jareya se gun enga’ angen ekarassa ta’ ajawab kalaban teppa’ petanya kaena gella’ gun o-tao makon ajja’ nyengla sabelluna pokol dhubellas malem.

Baca Juga :  Surat Suara Pilgub Jatim Sudah Tiba

Mereng jareya kaena paggun nerrossagi tapana sampe’ tengnga malem. Dhari ngantos saabidda dhapa’ ka tengnga malem, e reba’anna kaena temmo badha kerres se epacekka’ neng geddhung jareya, egantong. Langsung bakto jareya keya kaena takerjat ban mokka’ socana sambi neggu’ dha’ kerres se badha neng reba’anna.

Ta’ abit cara apa kaena abakta paleman kerres jareya ban sanapa’na ka bengko reya, kaena takerjat kalaban badha kadhuwa oreng se gun jeng-manjeng neng adha’na labang. Labangnga abukka’ sakeng oreng se kadhuwa jareya gun manjeng ta’ aguliyan. Kaena malebbet ka dhalem mareksane kabadha’an e amper dhalem ban pangkengnga, bareya keya mareksa eppa’ ban ebuna. Manggi’i kabadha’an tadha’ se lowang ban korang, kaena makae’ kerres jareya sambi ebugel ngangguy bulana kasor. Sampe’ sateya paggun kowat ban ta’ tao egante kalaban tale laen.

”Sengko’ gun neteba ka ba’na, bila sengko’ ella napa’ dha’ kobasana pangeran kaangguy nettebbi kateptebbanepon Guste se Maha Agung, ba’na kodu arabat kerres jareya ban ta’ olle bukka’, apapole eserrop. Sabab bila ba’na alanggar jareya, ba’na bakal andhi’ kapalangan se raja. Sengko’ abala reya banne sakeng sengko’ tako’ dha’ ka apa se ella daddi kateptebban Allah. Tape sengko’ ebalai keya mon kaena bakto sengko’ gi’ saomoran ba’na. Sampe’ sateya sengko’ ta’ tao ngagem apa pole sampe’ mokka’a.”

Tao settong tempo badha oreng temmo ka dhinna’ maso’ ka bengko reya ban aneyat ngala’a kerres jareya. Kaena mereng dha’ badhana oreng kasebbut. Kaena kalowar dhari pangkengnga gun manjeng ngoladi kabadha’anna oreng se ngala’a kerres. Kaena ta’ abanta apa-apa gun ngoladi. Orengnga cekka’ ta’ aguliyan. Paennengnga paggun dhari napa’na.

Laen pole kalaban reng-oreng se entar melleya kerres jareya. Ta’ sakone’ oreng se andhi’ neyadan kaangguy ngaandhi’ kerres reya, tape kaena paggun ta’ ajuwala maskeya etabar larang monggu dha’ reng-oreng. Sengko’ gi’ enga’ bakto jareya teppa’ ka are Kemmis, malem Juma’at manes. Badha oreng toron dhari motorra ngangguy sapatu celleng ce’ ngellabba. Ngangguy kacamata celleng, asongodan. Langsung toju’ neng korse. E bakto jareya kaena gi’ ngala’ aeng enom dhari somor. Abit. Ta’ duli dhateng. Ropana oreng se dhateng jareya ta’ sabbar ngantos kaena. Nyaena se badha e dhalem eolok. Matabar mateppa’a bengko reya. Nyaena perak mereng jareya. Sala settong se manjeng barengnga oreng se ngangguy ejjas jareya makalowar rat-sorat kaangguy epasange labedda nyaena. Teppa’ nyerradda, kaena dhateng, ”Maso’. Nyengla dhari jareya”. Sowarana nyareng se abenthak nyaena. Ca-kancana oreng jareya ngetek duli nyendhal sorat se ebagi ka nyaena.

”Gadhuwan neyat ponapa panjennengngan rabu ka compo’ kaula se juba’ paneka? Pola badha kabar se sanget parlo kaangguy kaula saenggana panjennengngan paneka tanduk ka ka’dhinto?”

Baca Juga :  Hari Ini Bawaslu Panggil Kapolsekta

”Neyat kaula sareng sakanca’an paneka tadha’ laen kajabana kaangguy mateppa’ compo’na sampeyan paneka. Hajat paneka ampon ekaonenge sareng salerana pa’ kalebun tor ampon esaroju’i jugan kaangguy epaddek ka se lebbi samporna. Saenggana kaula sareng ca-kanca paneka dhateng ka ka’dhinto kaangguy nyo’on kasaruju’anna sampeyan”.

”Kaula ta’ ngabutowagi gapaneka se ampon ekasebbut sareng panjennengngan. Sae dhari paneka panjennengngan sadaja paleman”.

Kaena abala ka nyaena ja’ saongguna kalebuna ella pan-barampan kale nyoro oreng lowar kaangguy melle otabana morop kerres jareya. Sabannya’na cara kaangguy ngaolle kerres jareya akalako kalebuna. Ta’ gun coma nyoro oreng se sa-biyasa. Settong bakto kalebunna asorowan oreng Bragung kaangguy namoy ka kaena. Orengnga se dhateng celleng ban tenggi raja. Paraba’anna mon etengale kalaban sabannya’na oreng paggun tako’, tape ka kaena tadha’ artena polana oreng jareya ngeba neyat se ta’ bendher dhari kalebuna.

Sadha’ se ekasandhing oreng jareya pote akaton ce’ tajemma. Ja’ sakeng badha lala’ se nengga’ ka tajemma jareya yaktena paggun madhuwa ban mate bakto jareya keya. Ropana sadha’ jareya semmo malaot alebbiyan kalaban sadha’ pangare’. Dhapa’ ka bengko reya, sadha’na satengngana eontallagi ka attassa meja kaju se e lowar. Biddang dhalem lalepe’ se gi’ ngokos sakone’ badha tompana ka meja.

Kaena gun ngoladi paennengnga oreng jareya se badha neng adha’na sengko’. Nyaena se badha neng budhina labang gun sem-mesem ngoladi. Oreng jareya ta’ abanta’an dhari sanapa’na ka dhinna’. Sokona asenthel, akete’ ta’ asandhalan. Ta’ abit cara apa nyaena aorak dhari dhalem, Wa’ la mate!” Lalake’ se asongot marong jareya se abasanna angkreng jaga sakaleyan sambi ru-taburu lang-tambalang nyambi sekebba. ”Persis bareya keya kaena se acareta ka sengko’ lamba’ gi’ sengko’ saomoran emmagga ba’na.”

Sataon samarena jareya kaena edhatengnge oreng ngangguy sarong Lamiri abarna biru butol. Dineng bathegga ce’ leburra eabassagi. Reng-oreng se badha neng barungnga Osman padha tacengnga’ ta’ kabarran. ”Buru taon sateya badha oreng kantha jareya nambak ka disa dhinna’, badha’a apa marena reya?” tong-parsettongnga oreng se badha neng edhinna oca’na kaena padha saleng pandheng ban anya-tanya.

”Kaula nyo’ona saroju’anna sampeyan sareng ebu kaangguy epamangkat ka Mekka ngalakone ibada ajji neng taon samangken. Manabi sampeyan kasokan ngereng lembar-lembar paneka parenge labedda sampeyan sareng ebu,” kaena ta’ nyaot mera-biru. 

 

Songennep, 2018-2019

 

*)Ontong Hasmidi, menyukai seni dan sastra, bergabung dengan LKSB Pangesto Net_Think Community Sumenep. Mengabdi di SMAN 1 Bluto dan SDK Sang Timur Sumenep.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/