alexametrics
20.7 C
Madura
Tuesday, July 5, 2022

Sapoterran

AKANTHA bilis. Pon bannya’ abareyagan. Oreng se akompol pon ta’ ekenneng bitong. Tape sadajana parcaja, bakal sanggup ngosong kandhang ganeko. Badha pon ngetthok garanggang salanjang dhudheppa otaba lebbi. Badha pon matoron gentengnga sopaja ta’ ngalotor bila eosong. Badha oreng ngater kobi.

”Aneka ealleya ka paddu kan gi?” Oreng se roko’na nyaker e bibirra atanya. Pellona pon ngalele e balikadda. Molae gella’ pon ajugit tabing.

”Enggi, epangadhebba ka temor. Edhinto kabasana ta’ nyaman. Laju gunna… empon na.. malessowan pera’,” saodda se andhi’ gi’ ta’ terro aroko’a. Katon gimeng.

”Enggi biyasana. Palappana oreng ngowan sape barinto pajat. Sela sossa nyare pakan, sapena gi’ ta’ mana se akaela rebba.”

”Buhh eka’dhissa’ rebba nyenna. Kaula pera’ sakejja’an pon olle (sapeltong ban dhurenjing).”

Keyok. Keyok. Kokokok! Ajam ngabber.

”Baa… addha se pangorbi enggi aneka se esambelliya….” lalake’ ngodba se buru andhi’ ana’ settong ganeko ngoca kalaban mesem.

”Ba empon. Aneko pekkere se pandhara’ tadha’ mole,” saodda se andhi’ ajam, se kandhangnga ealleya.

”Molae bila ganeka maelang?” Lekkas. Matakerjat.

”Se epekkere, molae dhulumanna rowa. Gettonna, budhu’na badha e kandhangnga,” asaot kalaban atole.

”Babbu’! Neserra ka budhu’na ganeka,” sambi agella’.

E gadhiya jugan badha settong bine se ondur. Mole. Kateppadan. Bine ganeko noro’ ka bengkona lakena. Molae dhumingguwan pon ta’ mole. Ekone’e ta’ poron abali.

”Enggi na. Ta’ ngarte. Akaton buru nemmo sanonto bula badha ajam cara ganeko, ta’ neser ka budhu’na.”

”Ta’ esare?”

”Pon mare. Paleng pon mate e jurang garowa. Pola badha melpal.”

***

”Ngereng eatore. Ka’dhinto ampon ranta. Ngereng teggu’ garanggangnga. Sopaja pendha anga’ aba’na,” lalake’ se songodda ta’ ecokor sakale ganeko ngolok ban-lamban. Ban-sabban paddu, garanggang pon etale’e dha’ cangga kalaban lorga sopaja ta’ aleccer jau. Badha se maso’ ka dhalem kandhangnga sopaja bisa mekol areng-bareng. Maske badha se pendha baji’ ngabas calatthong se acalethadan. Lecen.

Baca Juga :  Eksotik Wisata Gua Pilar Tawarkan Nuansa Alam Alami

”Cokop sadaja ampon?”

”Enggi,” saodda rampa.

”Aneka eka’iyya lelere gallu. E ka’iyya lecen kalaban calatthong.”

”Mon lu-dulluna pajat kodu rem-larem. Me’ tabalaccar.”

”Addha!”

Tong. Dhuwa’. Tello’.

Kandhang ganeko pon ngangka’. Ajalan. Akaton arangka’. Oreng-oreng ganeko bariyugan. Kandhang pon adina lampat. Pan-barampan bulan kandhang badha gadhiya. Gasek egaggari ta’al ban nyeyor. Sapena takerjat. Tao sakaleyan gaggar ka tandhu’na sape. Dhari gasegga egar-gaggari kandhang ganeko ekarassa kodu ealle ka kennengngan se sepa’. Kodu are se teppa’. Are satto paeng.

”E gadhiya ka dhaja gallu.”

”Addha.”

”Buh empon.”

”Ambu gallu, semma’ pon. Aneko pekolanna tapegga.”

”Aengngap!”

Oreng-oreng se ngosong ganeko gunna eberri’ tao sakaleyan. Badha se gunna eajak e jalan. Laju noro’. Oreng-oreng ganeko coma terro abantowa malle bisa aberri’ kagampangan dha’ oreng se buto. Banne sakeng ngabas sapa ban sapana.

Abanto banne sakeng terro eabasa sapa ban sapa. Abit ta’ akompol bakal asababbagi kasengka’an dhalem aba’na. Kalamon gunna odhi’ kalaban kaparlowanna aba’na yaktena gunna bakal odhi’ sakaparlowan ban gunna nyare saparlona aba’na.

”Saba’ lelere gi.”

”Maddha.”

”Ma’ ambu ca’na? Kare sakone’na pon.”

”Mon se ngodha ngoca’ kare sakone’ laggi’, se towa ngap-engngaban.”

”Hahaha… kan enggi.”

”Enggi na.”

”Ngereng pole.”

”Patotok anyaba gallu.”

”Pongpong ta’ kerreng pellona. Bila kerreng lesso se lalaga pole.”

”Enggi polana.”

”Maddha ja-kaja sakone’ laggi’, paleng tello tengka’ laggi’ dhapa’.”

”Napana tello tengka’? Aneka lebbi. Gi’ ngoras ka pello neka.”

”Enggi keng ta’ kera abit.”

”Kose abida na bariya.”

”Addha. Patotok!”

Kandhang eangka’. Lema tengka’ dhapa’, tape gi’ teppa’ bara’ temorra.

”Aneko kodu poter.”

”Sapoterran cokop.”

Baca Juga :  Bisa Ikut Sampaikan Pesan Kamtibmas

”Mon edhukaleyagi, gi’ mowang pello pera’. Kare tapegga ban lalak ganeko. Dika asare.”

”Addha. Dina lelere. Ja’ senga buru maso’ nyorot ta’ ambu poter pole.”

”Ja’ rengan tadha’ supirra ne. Enggi ja’ senga epoter dhissa’ gella’ sakale. E gadhi ta’ bisa abiluk. Ja’ senga edhissa’ gella’ dha’ essa’ gallu pas maso’ nyorot. Sepa’.”

”Maddha. Sakone’ laggi’.”

”Sapoterran bainan.”

Tong. Dhuwa’. Tello’.

”Biyah aenter laju.”

”Buh maske dhi-budhina mon laju epasanta’, nambai ka tapegga neko.”

”Aneko pon dhapa’. Kare pasanganna sendhina.”

”Mon gunna pasanganna sendhina dina epasanga dibi’.”

”Ba empon. Nyamana ta’ totok long-nolonge.”

”Ngereng sacangga ebang malle lekkas,” badha pon ngello’e roko’ cap tampar. Owa’na asale’bengngan. Sendhina epasang. Bato-bato sendhi pon dhapa’ adulluwan dhari kandhangnga. Eangko’ bang-sebang. Amodhiyan ban dhapa’ lu-dullu. Ta’ abareyagan. Polana kene’ ban pendha dhammang.

Sendhi-sendhi ganeko pon etata menorot parlona canggana kandhang. Badha se eppas tape badha keya se gi’ kodu pateppa’. Sendhi-sendhi pon mare epasang. Sadajana eatore kaangguy adha’ar sassarap e palemper. Ampon kasadhiya kobi tor roko’na.

”Mon gunna pasanganna gentengnga, dina epasanga dibi’.”

”Mon gunna masanga enggi bai. Se maongga’a na neka.”

”Ba … enggi na.”

”Dinggal tore ja-kaja gan tello’an ontallagi ta’ kera kose abit. Ja’ rengan gunna kandhang. Paleng lema kale ebang pon eabi’.”

”Ontal laju gan tello’an,” oreng-oreng ganeko ngontallagi genteng kalaban tanang se kangan. Garigi’ tanang se kacer ajeppet roko’. Sambi esergu’ dhang-sakadhang. Badha keya se ta’ cot-locot dhari bibirra. Molae ekello’e sampe’ kare buntegga roko’na paggun cekka’. Akaton pon ngarte carana mecekka’ roko’ e bibirra tor anyaba sanajjan e bibirra badha roko’ salencer. 

 

Labbuwan Kajembaran, Madura, Sora, 1439

 

*)Lamba’ asakola e Madrasa Taufiqurrahman Longos, Gappora, Songennep.

AKANTHA bilis. Pon bannya’ abareyagan. Oreng se akompol pon ta’ ekenneng bitong. Tape sadajana parcaja, bakal sanggup ngosong kandhang ganeko. Badha pon ngetthok garanggang salanjang dhudheppa otaba lebbi. Badha pon matoron gentengnga sopaja ta’ ngalotor bila eosong. Badha oreng ngater kobi.

”Aneka ealleya ka paddu kan gi?” Oreng se roko’na nyaker e bibirra atanya. Pellona pon ngalele e balikadda. Molae gella’ pon ajugit tabing.

”Enggi, epangadhebba ka temor. Edhinto kabasana ta’ nyaman. Laju gunna… empon na.. malessowan pera’,” saodda se andhi’ gi’ ta’ terro aroko’a. Katon gimeng.


”Enggi biyasana. Palappana oreng ngowan sape barinto pajat. Sela sossa nyare pakan, sapena gi’ ta’ mana se akaela rebba.”

”Buhh eka’dhissa’ rebba nyenna. Kaula pera’ sakejja’an pon olle (sapeltong ban dhurenjing).”

Keyok. Keyok. Kokokok! Ajam ngabber.

”Baa… addha se pangorbi enggi aneka se esambelliya….” lalake’ ngodba se buru andhi’ ana’ settong ganeko ngoca kalaban mesem.

”Ba empon. Aneko pekkere se pandhara’ tadha’ mole,” saodda se andhi’ ajam, se kandhangnga ealleya.

”Molae bila ganeka maelang?” Lekkas. Matakerjat.

”Se epekkere, molae dhulumanna rowa. Gettonna, budhu’na badha e kandhangnga,” asaot kalaban atole.

”Babbu’! Neserra ka budhu’na ganeka,” sambi agella’.

E gadhiya jugan badha settong bine se ondur. Mole. Kateppadan. Bine ganeko noro’ ka bengkona lakena. Molae dhumingguwan pon ta’ mole. Ekone’e ta’ poron abali.

”Enggi na. Ta’ ngarte. Akaton buru nemmo sanonto bula badha ajam cara ganeko, ta’ neser ka budhu’na.”

”Ta’ esare?”

”Pon mare. Paleng pon mate e jurang garowa. Pola badha melpal.”

***

”Ngereng eatore. Ka’dhinto ampon ranta. Ngereng teggu’ garanggangnga. Sopaja pendha anga’ aba’na,” lalake’ se songodda ta’ ecokor sakale ganeko ngolok ban-lamban. Ban-sabban paddu, garanggang pon etale’e dha’ cangga kalaban lorga sopaja ta’ aleccer jau. Badha se maso’ ka dhalem kandhangnga sopaja bisa mekol areng-bareng. Maske badha se pendha baji’ ngabas calatthong se acalethadan. Lecen.

Baca Juga :  Odhi’ Nyangsara

”Cokop sadaja ampon?”

”Enggi,” saodda rampa.

”Aneka eka’iyya lelere gallu. E ka’iyya lecen kalaban calatthong.”

”Mon lu-dulluna pajat kodu rem-larem. Me’ tabalaccar.”

”Addha!”

Tong. Dhuwa’. Tello’.

Kandhang ganeko pon ngangka’. Ajalan. Akaton arangka’. Oreng-oreng ganeko bariyugan. Kandhang pon adina lampat. Pan-barampan bulan kandhang badha gadhiya. Gasek egaggari ta’al ban nyeyor. Sapena takerjat. Tao sakaleyan gaggar ka tandhu’na sape. Dhari gasegga egar-gaggari kandhang ganeko ekarassa kodu ealle ka kennengngan se sepa’. Kodu are se teppa’. Are satto paeng.

”E gadhiya ka dhaja gallu.”

”Addha.”

”Buh empon.”

”Ambu gallu, semma’ pon. Aneko pekolanna tapegga.”

”Aengngap!”

Oreng-oreng se ngosong ganeko gunna eberri’ tao sakaleyan. Badha se gunna eajak e jalan. Laju noro’. Oreng-oreng ganeko coma terro abantowa malle bisa aberri’ kagampangan dha’ oreng se buto. Banne sakeng ngabas sapa ban sapana.

Abanto banne sakeng terro eabasa sapa ban sapa. Abit ta’ akompol bakal asababbagi kasengka’an dhalem aba’na. Kalamon gunna odhi’ kalaban kaparlowanna aba’na yaktena gunna bakal odhi’ sakaparlowan ban gunna nyare saparlona aba’na.

”Saba’ lelere gi.”

”Maddha.”

”Ma’ ambu ca’na? Kare sakone’na pon.”

”Mon se ngodha ngoca’ kare sakone’ laggi’, se towa ngap-engngaban.”

”Hahaha… kan enggi.”

”Enggi na.”

”Ngereng pole.”

”Patotok anyaba gallu.”

”Pongpong ta’ kerreng pellona. Bila kerreng lesso se lalaga pole.”

”Enggi polana.”

”Maddha ja-kaja sakone’ laggi’, paleng tello tengka’ laggi’ dhapa’.”

”Napana tello tengka’? Aneka lebbi. Gi’ ngoras ka pello neka.”

”Enggi keng ta’ kera abit.”

”Kose abida na bariya.”

”Addha. Patotok!”

Kandhang eangka’. Lema tengka’ dhapa’, tape gi’ teppa’ bara’ temorra.

”Aneko kodu poter.”

”Sapoterran cokop.”

Baca Juga :  Budayawan Ibnu Hajar: Tora Luar Biasa

”Mon edhukaleyagi, gi’ mowang pello pera’. Kare tapegga ban lalak ganeko. Dika asare.”

”Addha. Dina lelere. Ja’ senga buru maso’ nyorot ta’ ambu poter pole.”

”Ja’ rengan tadha’ supirra ne. Enggi ja’ senga epoter dhissa’ gella’ sakale. E gadhi ta’ bisa abiluk. Ja’ senga edhissa’ gella’ dha’ essa’ gallu pas maso’ nyorot. Sepa’.”

”Maddha. Sakone’ laggi’.”

”Sapoterran bainan.”

Tong. Dhuwa’. Tello’.

”Biyah aenter laju.”

”Buh maske dhi-budhina mon laju epasanta’, nambai ka tapegga neko.”

”Aneko pon dhapa’. Kare pasanganna sendhina.”

”Mon gunna pasanganna sendhina dina epasanga dibi’.”

”Ba empon. Nyamana ta’ totok long-nolonge.”

”Ngereng sacangga ebang malle lekkas,” badha pon ngello’e roko’ cap tampar. Owa’na asale’bengngan. Sendhina epasang. Bato-bato sendhi pon dhapa’ adulluwan dhari kandhangnga. Eangko’ bang-sebang. Amodhiyan ban dhapa’ lu-dullu. Ta’ abareyagan. Polana kene’ ban pendha dhammang.

Sendhi-sendhi ganeko pon etata menorot parlona canggana kandhang. Badha se eppas tape badha keya se gi’ kodu pateppa’. Sendhi-sendhi pon mare epasang. Sadajana eatore kaangguy adha’ar sassarap e palemper. Ampon kasadhiya kobi tor roko’na.

”Mon gunna pasanganna gentengnga, dina epasanga dibi’.”

”Mon gunna masanga enggi bai. Se maongga’a na neka.”

”Ba … enggi na.”

”Dinggal tore ja-kaja gan tello’an ontallagi ta’ kera kose abit. Ja’ rengan gunna kandhang. Paleng lema kale ebang pon eabi’.”

”Ontal laju gan tello’an,” oreng-oreng ganeko ngontallagi genteng kalaban tanang se kangan. Garigi’ tanang se kacer ajeppet roko’. Sambi esergu’ dhang-sakadhang. Badha keya se ta’ cot-locot dhari bibirra. Molae ekello’e sampe’ kare buntegga roko’na paggun cekka’. Akaton pon ngarte carana mecekka’ roko’ e bibirra tor anyaba sanajjan e bibirra badha roko’ salencer. 

 

Labbuwan Kajembaran, Madura, Sora, 1439

 

*)Lamba’ asakola e Madrasa Taufiqurrahman Longos, Gappora, Songennep.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Hanya Dua BUMD Berkontribusi PAD

Panjang Umur Perjuangan

Artikel Terbaru

/