alexametrics
20.8 C
Madura
Tuesday, August 16, 2022

Cerpan Madura “Padha Apes”

MANO’ ta’ pate bannya’ se ngabber e bakto gu-laggu. Sabab panas mataare gi’ nga’-anga’ koko. Sengko’ ban Sodik andhi’ janji e are sateya, alari sambi katemmowan. Sengko’ katemmowana bi’ Mawar, tang pacar oreng temor dhaja. Sodik katemmowana bi’ Melati se ta’ laen tatanggana Mawar. Bisa ekoca’ takdir, Mawar ban Melati kanca molae lanceng, saleng kenalla dhalam bisa e koca’ paste.

Mawar ban Melati ta’ ekenneng pesa, padhana sengko’ ban Sodik. Tape badha bida sakone’. Mawar ban Melati kanca molae gi’ SD. Sengko’ ban Sodik taretan kandhung. Lamba’ gi’ sengko’ ce’ enga’na, bakto rowa gi’ kellas ennem SD. Sodik abala ka sengko’.

”Sengko’ andhi’ pangaterro bila la raja terro apacarana bi’ babine’ se taretan  kandhung,” oca’na Sodik neng kellas. Sengko’  aonggu’ nyoba’ ngamini sambi ngoca’,

”Mon sengko’ satuju keya, tape katon repot,” Sodik mesem.

Sengko’ ban Sodik berka’ lere-lere, partellon e adha’an la etangale, kennengngan rowa biyasa eangguy katemmowan bi’ kanca se saomoran sengko’. Pasan para’ dhapa’a sengko’ nangale dhuwa’ babine’ se toman daddi kanca SMP. Sala settongnga ekaleburi sengko’. Soko ajalan sajan santa’.

Bila dhapa’ ka seddhi’na, sengko’ langsung mesem, tape babine’ rowa esep, seppe, gun sowarana mano’ ban ajam se ekaedhing kopeng. Sengko’ posang acaca’a apa ka Mawar, sabab sengko’ ban Mawar apesa korang lebbi sataon. Saengga sengko’ mekker sambi ngabas Sodik se sampe’ cengngeng enga’ oreng posang, paleng ta’ nyangka ja’ e adha’na badha Melati se e-taksir keya.

”War, ca’na ba’na bila mare SMP ngalleya sakola’an?” ta’ egarassa tang lesan langsung ngoca’ jareya.

”Tao, ya, Wan. Mon oca’na oreng towa, sengko’ kodu ngalle sakola’an, ma’le andhi’ pangalaman ban fasilitas se lebbi lengkap,” jawab Mawar agabay ate sake’.

”Terros baramma hubungan-na sengko’ ban ba’na se la ajalan korang lebbi satengnga taon?” sengko’ nyoba’ atanya.

”Ya…. baramma ya,  dha’ iya reya la,” atena sengko’ sajan sake’, sabab jawabanna Mawar korang maso’ ka akkal.

”Mon ba’na, Mel?” nyalko’ Sodik atanya ka Melati.

”Mon sengko’….?” Melati ambu ta’ nerrosagi oca’na.

”Mara mon bisa pajellas,” Sodik terros atanya.

”Mon sengko’ ta’ ebagi kalowar bi’ oreng towa,” Sodik alonca’ padha bi’ na’-kana’ kene’ se eberri’ pesse. Kabbi mesem, sengko’ masang mesem co-ngoco.

Satengnga jam sengko’, Mawar, Melati, ban Sodik tor-catoran sambi ngabas mowa na Melati se sampe’ cekka’ neng e pekker.

”Wan, sateya la pokol sanga’ lebat,” oca’na Mawar.

Baca Juga :  Sidang Sengketa Lahan Sempat Insiden

”Iya, sengko’ bi’Mawar andhi’ kalakowan,” Melati namba oca’.

”Iyalah sengko’ ban Sodik moleya keya, ta’ nyaman ka oreng towa,” jawabba sengko’ ban Sodik aonggu’.

”Iya la, e laen bakto pole, sengko’ bi’ Melati entar ka dhinna’ sambi katemmowan pole,” tamba Mawar mabunga ate se la gella’ karem enga’ parao neng tengnga tase’.

”Bendher, Wan, sengko’ ban Mawar entara ka dhanna’ pole. Paleng Ahad dhateng,” namba Melati. Sodik gun mesem ngabas ropana Melati se ta’ bisa ekaloppae e pekkeran.

Panas mataare daddi sakse apesana sengko’, Mawar, ban Melati. Saongguna tang ate ta’ narema badhana jareya, apesa-pesa. Tape mon jat la takdir sengko’ ta’ bisa pa-apa. Bila mata ta’ paddhang ka robana Mawar ban Melati se la elang dhapa’ ka bilugan.

”Ta’ nga’ jareya,” sengko’ agaja’.

”Sapa se ma’ngar,” bales Sodik.

”Ya dina mon ta’ ma’ngar. Mayu’ bai mole me’ ekaposange oreng towa,” ajak sengko’ ka Sodik se ngabas sambi aonggu’. Ngarte. Sengko’ ban Sodik mole lebat jalan se gella’ se bannya’ monyena mano’ ban oreng saleban.

Pokol sabellas sengko’ ban Sodik la dhapa’ ka roma. Neng roma Sodik langsung ka kamarra. Ta’ abit kalowar ngeba andhuk, terros ka jeddhing—abarseyana badan se bannya’ pellona mare alari.

Lamon sengko’ laen, neng-enneng e amper, ngabas ejjam se nalpe’ ka geddhung, nandha’agi pokol satengnga dhuwa’.

”Mandar ceppetta bai are sateya,” akarettek tang ate. Sengko’ ce’ kasusuna terro tatemmowa pole bi’ Mawar. Sabab Mawar bila elang dhapa’ ka bilugan—pekkeranna sengko’ posing, aeng mata gegger ta’ karassa.

Ta’ abit Sodik kalowar dhari jeddhing ngabas ka sengko’ se sakejja’ on-laon angen ngalesser ta’ egarassa mo-temmo la maso’ ka kamarra.

”Wan, ba’na ta’ madhiya?” tanya Sodik dhari dhalem kamarra ranyeng.

”Iya reya sengko’ la entar ka kamar,” jawab sengko’ ranyeng keya.

”Duliyan sengko’ badha se ekacaca’a ban ba’na,” tamba Sodik.

”Ya…pasabbar bai  ba’na, Dik.”

Dhapa’ ka jeddhing sengko’ langsung ker-pekkeran ka mesemma Mawar. Sengko’ getton ma’ bisa Guste Pangeran matemmowa sengko’ bi’ Mawar maske gun apacaran.

Ta’ tobuk abayang robana Mawar, sengko’ la mare mandhi. Kalowar dhari jeddhing. Matana sengko’ nangale Sodik se nyaman ngabas TV ta’ tao apa se etenggu. Sengko’ langsung ka kamar agante kalambi.

”Eh, baramma ba’na ongguwan apa enja’ ngajalani hubunganna jareya?” ca’na Sodik bila sengko’ badha e adha’na.

”Ba’na ma’ atanya nga’ jareya? Mon sengko’ sarius bai,” jawab sengko’ mantep.

Baca Juga :  Yang Suka Jalan-Jalan, Nih Ada Pantai Cerai di Madura

”Nyaman mon enga’ ba’na, Wan.”

”Ma’ bisa? Ja’ reng Mawar ngalleya disa bila la lulus.”

”Iya ba’na andhi’ arebban bisa abine Mawar.”

”Mon ba’na keng dha’ ramma?”

”Lamon sengko’ gi’ ta’ etemmo kapasteyanna.”

”Masa’, Dik? Ca’na sapa ba’na jareya? Pola Melati tadha’ abala ka ba’na?”

”Ca’na Melati, mangkana dhari ajiya se agabay sengko’ ta’ nyaman rassa.”

Sengko’ ban Sodik talanyu’ dhalem careta se tojjuwanna Mawar ban Melati sampe’-sampe’ tadha’ se ekacaca’a. Tape maske dha’ iya sengko’ neser keya ka Sodik mon Melati dibi’ tadha’ ngoca’ pa-apa. Sengko’ ban Sodik acareta laen, tape maske dha’ iya sengko’ gi’ paggun neser ka Sodik ban ta’ anapso pole se tatemmowa. Ne’-sakone’ sengko’ atanya neng dhimma katemmowan senyaman. Sodik gun aonggu’ ta’ ngoca’ apa, paleng atena ta’ narema. Pekker sengko’

***

Olle saminggu. Sengko’ saroju’ ngantos Mawar e partellon lao’na kantor disa. Bakto sateya mataare la onga’ sakone’, saengga panassa ta’ pate nyengnga’ ka kole’. Ta’ tao badha apa, sengko’ ban Sodik takerjat polana badha oreng ramme ka’-berka’. Badha se ngoca’ nga’ reya.

”Tabbra’an! Tabbra’an! Tabbra’an!!!” oca’ ranyeng oreng.

Sengko’ ta’ partaja, nyoba’ atanya ka oreng se badha e barung se ajuwel kobi ban cem-mecemma kakanan.

”Badha apa keng ma’ oreng rowa ka’-berka’?” Sengko’ atanya.

”Badha dhuwa’ paraban etabbra’ trek.”

”Masa’? E dhimma?”

”E  bilugan lao’na kantor dissa’,” oca’na.

Sengko’ ban Sodik langsung berka’ keya entar ka TKP. Bendher bai bannya’ oreng la abangon horop O keni’ se tengnga’anna kosong. Tape badha oreng se tedhung mereng kadhuwa. Sapa arowa ya? Akarettek tang ate.

Bakto semma’ dhuwa’ tetes nyapcap dhari tang mata. Le’er aromasa ecekkel, sake’ ta’ kenning ngalonyot eber. Sengko’ ce’ jellassa se ngabas ja’ rowa Mawar. Asalemot dhara, ban ta’ jau dhari Mawar, Melati mon ta’ kalero padha bannya’ dharana keya. Sengko’ terro atowata tape ta’ nyaman ka reng-oreng.

Tang badan aromasa ta’ bisa manjeng ban ajalan. Ate aromasa ecapo’ temba’. Sake’! Mata paggun ta’ ambu kalowar aeng mata. Lere-lere sengko’ nyorot dhari possa’na oreng, ta kellar ban ta’ narema ka takdir Guste Pangeran. Ponapa Ajunan majau Mawar dhari abdina ngangguy cara kadi paneka, dhu Guste? Oca’ sengko’ dhalem. Aeng mata paggun agili ta’ bu-ambu. 

 

*)Mahasiswa Instika, pengurus Perpustakaan PP Annuqayah Lubangsa. Aktif di Komunitas KPK dan KCN

MANO’ ta’ pate bannya’ se ngabber e bakto gu-laggu. Sabab panas mataare gi’ nga’-anga’ koko. Sengko’ ban Sodik andhi’ janji e are sateya, alari sambi katemmowan. Sengko’ katemmowana bi’ Mawar, tang pacar oreng temor dhaja. Sodik katemmowana bi’ Melati se ta’ laen tatanggana Mawar. Bisa ekoca’ takdir, Mawar ban Melati kanca molae lanceng, saleng kenalla dhalam bisa e koca’ paste.

Mawar ban Melati ta’ ekenneng pesa, padhana sengko’ ban Sodik. Tape badha bida sakone’. Mawar ban Melati kanca molae gi’ SD. Sengko’ ban Sodik taretan kandhung. Lamba’ gi’ sengko’ ce’ enga’na, bakto rowa gi’ kellas ennem SD. Sodik abala ka sengko’.

”Sengko’ andhi’ pangaterro bila la raja terro apacarana bi’ babine’ se taretan  kandhung,” oca’na Sodik neng kellas. Sengko’  aonggu’ nyoba’ ngamini sambi ngoca’,


”Mon sengko’ satuju keya, tape katon repot,” Sodik mesem.

Sengko’ ban Sodik berka’ lere-lere, partellon e adha’an la etangale, kennengngan rowa biyasa eangguy katemmowan bi’ kanca se saomoran sengko’. Pasan para’ dhapa’a sengko’ nangale dhuwa’ babine’ se toman daddi kanca SMP. Sala settongnga ekaleburi sengko’. Soko ajalan sajan santa’.

Bila dhapa’ ka seddhi’na, sengko’ langsung mesem, tape babine’ rowa esep, seppe, gun sowarana mano’ ban ajam se ekaedhing kopeng. Sengko’ posang acaca’a apa ka Mawar, sabab sengko’ ban Mawar apesa korang lebbi sataon. Saengga sengko’ mekker sambi ngabas Sodik se sampe’ cengngeng enga’ oreng posang, paleng ta’ nyangka ja’ e adha’na badha Melati se e-taksir keya.

”War, ca’na ba’na bila mare SMP ngalleya sakola’an?” ta’ egarassa tang lesan langsung ngoca’ jareya.

- Advertisement -

”Tao, ya, Wan. Mon oca’na oreng towa, sengko’ kodu ngalle sakola’an, ma’le andhi’ pangalaman ban fasilitas se lebbi lengkap,” jawab Mawar agabay ate sake’.

”Terros baramma hubungan-na sengko’ ban ba’na se la ajalan korang lebbi satengnga taon?” sengko’ nyoba’ atanya.

”Ya…. baramma ya,  dha’ iya reya la,” atena sengko’ sajan sake’, sabab jawabanna Mawar korang maso’ ka akkal.

”Mon ba’na, Mel?” nyalko’ Sodik atanya ka Melati.

”Mon sengko’….?” Melati ambu ta’ nerrosagi oca’na.

”Mara mon bisa pajellas,” Sodik terros atanya.

”Mon sengko’ ta’ ebagi kalowar bi’ oreng towa,” Sodik alonca’ padha bi’ na’-kana’ kene’ se eberri’ pesse. Kabbi mesem, sengko’ masang mesem co-ngoco.

Satengnga jam sengko’, Mawar, Melati, ban Sodik tor-catoran sambi ngabas mowa na Melati se sampe’ cekka’ neng e pekker.

”Wan, sateya la pokol sanga’ lebat,” oca’na Mawar.

Baca Juga :  Satu Cowok Sekamar dengan Dua Remaja Putri

”Iya, sengko’ bi’Mawar andhi’ kalakowan,” Melati namba oca’.

”Iyalah sengko’ ban Sodik moleya keya, ta’ nyaman ka oreng towa,” jawabba sengko’ ban Sodik aonggu’.

”Iya la, e laen bakto pole, sengko’ bi’ Melati entar ka dhinna’ sambi katemmowan pole,” tamba Mawar mabunga ate se la gella’ karem enga’ parao neng tengnga tase’.

”Bendher, Wan, sengko’ ban Mawar entara ka dhanna’ pole. Paleng Ahad dhateng,” namba Melati. Sodik gun mesem ngabas ropana Melati se ta’ bisa ekaloppae e pekkeran.

Panas mataare daddi sakse apesana sengko’, Mawar, ban Melati. Saongguna tang ate ta’ narema badhana jareya, apesa-pesa. Tape mon jat la takdir sengko’ ta’ bisa pa-apa. Bila mata ta’ paddhang ka robana Mawar ban Melati se la elang dhapa’ ka bilugan.

”Ta’ nga’ jareya,” sengko’ agaja’.

”Sapa se ma’ngar,” bales Sodik.

”Ya dina mon ta’ ma’ngar. Mayu’ bai mole me’ ekaposange oreng towa,” ajak sengko’ ka Sodik se ngabas sambi aonggu’. Ngarte. Sengko’ ban Sodik mole lebat jalan se gella’ se bannya’ monyena mano’ ban oreng saleban.

Pokol sabellas sengko’ ban Sodik la dhapa’ ka roma. Neng roma Sodik langsung ka kamarra. Ta’ abit kalowar ngeba andhuk, terros ka jeddhing—abarseyana badan se bannya’ pellona mare alari.

Lamon sengko’ laen, neng-enneng e amper, ngabas ejjam se nalpe’ ka geddhung, nandha’agi pokol satengnga dhuwa’.

”Mandar ceppetta bai are sateya,” akarettek tang ate. Sengko’ ce’ kasusuna terro tatemmowa pole bi’ Mawar. Sabab Mawar bila elang dhapa’ ka bilugan—pekkeranna sengko’ posing, aeng mata gegger ta’ karassa.

Ta’ abit Sodik kalowar dhari jeddhing ngabas ka sengko’ se sakejja’ on-laon angen ngalesser ta’ egarassa mo-temmo la maso’ ka kamarra.

”Wan, ba’na ta’ madhiya?” tanya Sodik dhari dhalem kamarra ranyeng.

”Iya reya sengko’ la entar ka kamar,” jawab sengko’ ranyeng keya.

”Duliyan sengko’ badha se ekacaca’a ban ba’na,” tamba Sodik.

”Ya…pasabbar bai  ba’na, Dik.”

Dhapa’ ka jeddhing sengko’ langsung ker-pekkeran ka mesemma Mawar. Sengko’ getton ma’ bisa Guste Pangeran matemmowa sengko’ bi’ Mawar maske gun apacaran.

Ta’ tobuk abayang robana Mawar, sengko’ la mare mandhi. Kalowar dhari jeddhing. Matana sengko’ nangale Sodik se nyaman ngabas TV ta’ tao apa se etenggu. Sengko’ langsung ka kamar agante kalambi.

”Eh, baramma ba’na ongguwan apa enja’ ngajalani hubunganna jareya?” ca’na Sodik bila sengko’ badha e adha’na.

”Ba’na ma’ atanya nga’ jareya? Mon sengko’ sarius bai,” jawab sengko’ mantep.

Baca Juga :  Mula-Mula Mau Berlibur, Malah Jadi Korban Pencabulan

”Nyaman mon enga’ ba’na, Wan.”

”Ma’ bisa? Ja’ reng Mawar ngalleya disa bila la lulus.”

”Iya ba’na andhi’ arebban bisa abine Mawar.”

”Mon ba’na keng dha’ ramma?”

”Lamon sengko’ gi’ ta’ etemmo kapasteyanna.”

”Masa’, Dik? Ca’na sapa ba’na jareya? Pola Melati tadha’ abala ka ba’na?”

”Ca’na Melati, mangkana dhari ajiya se agabay sengko’ ta’ nyaman rassa.”

Sengko’ ban Sodik talanyu’ dhalem careta se tojjuwanna Mawar ban Melati sampe’-sampe’ tadha’ se ekacaca’a. Tape maske dha’ iya sengko’ neser keya ka Sodik mon Melati dibi’ tadha’ ngoca’ pa-apa. Sengko’ ban Sodik acareta laen, tape maske dha’ iya sengko’ gi’ paggun neser ka Sodik ban ta’ anapso pole se tatemmowa. Ne’-sakone’ sengko’ atanya neng dhimma katemmowan senyaman. Sodik gun aonggu’ ta’ ngoca’ apa, paleng atena ta’ narema. Pekker sengko’

***

Olle saminggu. Sengko’ saroju’ ngantos Mawar e partellon lao’na kantor disa. Bakto sateya mataare la onga’ sakone’, saengga panassa ta’ pate nyengnga’ ka kole’. Ta’ tao badha apa, sengko’ ban Sodik takerjat polana badha oreng ramme ka’-berka’. Badha se ngoca’ nga’ reya.

”Tabbra’an! Tabbra’an! Tabbra’an!!!” oca’ ranyeng oreng.

Sengko’ ta’ partaja, nyoba’ atanya ka oreng se badha e barung se ajuwel kobi ban cem-mecemma kakanan.

”Badha apa keng ma’ oreng rowa ka’-berka’?” Sengko’ atanya.

”Badha dhuwa’ paraban etabbra’ trek.”

”Masa’? E dhimma?”

”E  bilugan lao’na kantor dissa’,” oca’na.

Sengko’ ban Sodik langsung berka’ keya entar ka TKP. Bendher bai bannya’ oreng la abangon horop O keni’ se tengnga’anna kosong. Tape badha oreng se tedhung mereng kadhuwa. Sapa arowa ya? Akarettek tang ate.

Bakto semma’ dhuwa’ tetes nyapcap dhari tang mata. Le’er aromasa ecekkel, sake’ ta’ kenning ngalonyot eber. Sengko’ ce’ jellassa se ngabas ja’ rowa Mawar. Asalemot dhara, ban ta’ jau dhari Mawar, Melati mon ta’ kalero padha bannya’ dharana keya. Sengko’ terro atowata tape ta’ nyaman ka reng-oreng.

Tang badan aromasa ta’ bisa manjeng ban ajalan. Ate aromasa ecapo’ temba’. Sake’! Mata paggun ta’ ambu kalowar aeng mata. Lere-lere sengko’ nyorot dhari possa’na oreng, ta kellar ban ta’ narema ka takdir Guste Pangeran. Ponapa Ajunan majau Mawar dhari abdina ngangguy cara kadi paneka, dhu Guste? Oca’ sengko’ dhalem. Aeng mata paggun agili ta’ bu-ambu. 

 

*)Mahasiswa Instika, pengurus Perpustakaan PP Annuqayah Lubangsa. Aktif di Komunitas KPK dan KCN

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/