19.6 C
Madura
Saturday, June 10, 2023

Puisi Madura Saiful Bahri*

Tongngebban

ba’na lagguna kodu senneng sabab badha sengko’ se amaen nyambiya palotan, geddhang, lemper, ban nase’ se tadha’ juko’na

alasanna sengko’ settong, iya areya mabunga’a atena ba’na

sello’ se ebagi reya angguyagi, bariya keya kalambi ban dhung-kodhungnga

sengko’ ngantosa sadhumalem giliranna ba’na, Le’, se amaena ka romana sengko’

gun settong se epenta’a cokop seyom astana reng towana sengko’ tongngebban jajan rassa tadhe’ parlona

bila ba’na etangale mesem nyambi le-olle raddinna robana.

 

Songennep, 2017

 

……………….

Manca’

Toju’

Asela

Along-polong

Maelang ate rekong

Petteng ondhemma ngagarendhem

Tape mata ta’ bisa meddem

Ngaedhing monyena gendhang, saronen, kalenengan, se ngalecer daddi gendhingan.

Tatenggun manca’

Ekenca’ sepa’

Ngakan seppet ban belling

Agibe garingging

Baringbing

Gariming

Tatenggun manca’

Akenca’-kenca’, alonca’, atokar ja’-gaja’an, etabbui gendhingan

Akantha nase’ jagung

Ekowae gangan maronggi, nyarepsep ke bun-embunan.

Songennep, 2017

 

…………………………

Ojung

Panas kolot

Saleng peccot

Akolecet beddeng

Ngalembek dhara sagara

Dhuuuu…

Pelles peddi lakar sake’

Padha meccot saleng kae’

Songennep, 2017

Baca Juga :  Sandal Kiai dan Distingsi Barokah

 

…………………………….

Kerraban Sape

Panas ojan ta’ daddi masala poko’ sape ekarassa nyaman buruna

rekeng paggun nyakse’e ngalecerra barnana dhara

Saronen amonye tandhana sape elolosa ka panassa

 

Tandha’ se ngejung nandang meltas salendhang ta’ enga’ ka bajang

Abu se ngabber, gungseng se amonye, asorak ngabessagi tengka’ ban santa’na buruna sape

Panas talebat panas apellowan ta’ ekarassa ngabassagi bernana tandhu’na sape se ajalan e adha’anna mata

Sossa tadha’ sossa

Ngabas kerraban sape Madura.

 

Gapura, 2017

 

………………………..

Ojan

Petteng

Ondhem

Akanca ojan,

Alebun e bubungan-bubungan

Adaddiyagi badan gumigil

Kelap manjilat ngatappor

Ngenep, tedhung asapo’ e dhalem dhapor.

: Nyepta cellep abantal seppe

Nyepta seppe, ban gumigil ta’ re-mare.

 

Bungduwak, 2017

 

……………………….

Dika Ta’ Ngarte

 

Alif ba’ ta’ tsa’ jim se ebaca cora’na gun coma daddi bang-sabang ekebbet angen bay-kerbayan majareppen mata

Dika ta’ ngarte

Bula se ngarassae peddina ate

Anape, anape dhuuu anape?

Sabellunna mongkar are dika pon pajat daddi tera’na pajjar se agantong e dhalem ate lebbi pa’polo are

Baca Juga :  Heboh SVB Kolaps, Ini Pandangan BRI

Tape dika paggun ta’ ngarte

Ma’ pole dika nyale, maskena nyopae paggun ekancae

Dika gasek malendhem

Bula paggun agella’

Sabab sadhumalem cora’ badha’ah ojan keng tada’ ondhem.

 

Bungduwak, 18 Juli 2017

……………….

Alajar ka Jakarta

Laggu se cekka’ paka’ arangka’-rangka’ nete jalan se teppa’

Soko reya ajauwi saebu kajuwan

Ajalana entara ka tojjuwan

 

Emma’ tao..

Ja’ sengko’ reya nompa’a lorong, alandhu’a jalan mangkada ngoker gunong

 

Ma’, abdina neteba Polo Madura e dhalem salera

 

Emma’ tao..

Gella’ gu-laggu ana’na se amet alaban panas ojan ondhem kadhang kalesma’an ecapo’ ngerbungnga tana

Adina ro’omma gangan maronggi se badha e roma.

 

Songennep, 2017

………………………….

 

Elang

Elangnga en-maenan lamba’

Agili elang eanyo’ omba’

Leburan nan-maenan HP.

Elangnga la’-gila’an

Bur-temburan

Tek-keteggan

Gaseng

Tolop

Bannya’ se ellop ecapo’ lolop.

Songennep, 2017

……………………….. 

*)Lahir pada 05 Februari 1995. Aktif di Perkumpulan Dispensasi Gat’s (Gapura Timur Solidarity), Fok@da (Forum Komunikasi Alumni Al-Huda) serta di kajian sastra dan Teater Kosong Bungduwak.

Tongngebban

ba’na lagguna kodu senneng sabab badha sengko’ se amaen nyambiya palotan, geddhang, lemper, ban nase’ se tadha’ juko’na

alasanna sengko’ settong, iya areya mabunga’a atena ba’na


sello’ se ebagi reya angguyagi, bariya keya kalambi ban dhung-kodhungnga

sengko’ ngantosa sadhumalem giliranna ba’na, Le’, se amaena ka romana sengko’

gun settong se epenta’a cokop seyom astana reng towana sengko’ tongngebban jajan rassa tadhe’ parlona

bila ba’na etangale mesem nyambi le-olle raddinna robana.

- Advertisement -

 

Songennep, 2017

 

……………….

Manca’

Toju’

Asela

Along-polong

Maelang ate rekong

Petteng ondhemma ngagarendhem

Tape mata ta’ bisa meddem

Ngaedhing monyena gendhang, saronen, kalenengan, se ngalecer daddi gendhingan.

Tatenggun manca’

Ekenca’ sepa’

Ngakan seppet ban belling

Agibe garingging

Baringbing

Gariming

Tatenggun manca’

Akenca’-kenca’, alonca’, atokar ja’-gaja’an, etabbui gendhingan

Akantha nase’ jagung

Ekowae gangan maronggi, nyarepsep ke bun-embunan.

Songennep, 2017

 

…………………………

Ojung

Panas kolot

Saleng peccot

Akolecet beddeng

Ngalembek dhara sagara

Dhuuuu…

Pelles peddi lakar sake’

Padha meccot saleng kae’

Songennep, 2017

Baca Juga :  Belasan Ribu Personel Amankan Pemilu 2019

 

…………………………….

Kerraban Sape

Panas ojan ta’ daddi masala poko’ sape ekarassa nyaman buruna

rekeng paggun nyakse’e ngalecerra barnana dhara

Saronen amonye tandhana sape elolosa ka panassa

 

Tandha’ se ngejung nandang meltas salendhang ta’ enga’ ka bajang

Abu se ngabber, gungseng se amonye, asorak ngabessagi tengka’ ban santa’na buruna sape

Panas talebat panas apellowan ta’ ekarassa ngabassagi bernana tandhu’na sape se ajalan e adha’anna mata

Sossa tadha’ sossa

Ngabas kerraban sape Madura.

 

Gapura, 2017

 

………………………..

Ojan

Petteng

Ondhem

Akanca ojan,

Alebun e bubungan-bubungan

Adaddiyagi badan gumigil

Kelap manjilat ngatappor

Ngenep, tedhung asapo’ e dhalem dhapor.

: Nyepta cellep abantal seppe

Nyepta seppe, ban gumigil ta’ re-mare.

 

Bungduwak, 2017

 

……………………….

Dika Ta’ Ngarte

 

Alif ba’ ta’ tsa’ jim se ebaca cora’na gun coma daddi bang-sabang ekebbet angen bay-kerbayan majareppen mata

Dika ta’ ngarte

Bula se ngarassae peddina ate

Anape, anape dhuuu anape?

Sabellunna mongkar are dika pon pajat daddi tera’na pajjar se agantong e dhalem ate lebbi pa’polo are

Baca Juga :  RKA Tak Perlu Dibahas Bersama Komisi DPRD

Tape dika paggun ta’ ngarte

Ma’ pole dika nyale, maskena nyopae paggun ekancae

Dika gasek malendhem

Bula paggun agella’

Sabab sadhumalem cora’ badha’ah ojan keng tada’ ondhem.

 

Bungduwak, 18 Juli 2017

……………….

Alajar ka Jakarta

Laggu se cekka’ paka’ arangka’-rangka’ nete jalan se teppa’

Soko reya ajauwi saebu kajuwan

Ajalana entara ka tojjuwan

 

Emma’ tao..

Ja’ sengko’ reya nompa’a lorong, alandhu’a jalan mangkada ngoker gunong

 

Ma’, abdina neteba Polo Madura e dhalem salera

 

Emma’ tao..

Gella’ gu-laggu ana’na se amet alaban panas ojan ondhem kadhang kalesma’an ecapo’ ngerbungnga tana

Adina ro’omma gangan maronggi se badha e roma.

 

Songennep, 2017

………………………….

 

Elang

Elangnga en-maenan lamba’

Agili elang eanyo’ omba’

Leburan nan-maenan HP.

Elangnga la’-gila’an

Bur-temburan

Tek-keteggan

Gaseng

Tolop

Bannya’ se ellop ecapo’ lolop.

Songennep, 2017

……………………….. 

*)Lahir pada 05 Februari 1995. Aktif di Perkumpulan Dispensasi Gat’s (Gapura Timur Solidarity), Fok@da (Forum Komunikasi Alumni Al-Huda) serta di kajian sastra dan Teater Kosong Bungduwak.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/