alexametrics
24.4 C
Madura
Tuesday, August 9, 2022

Malem Samarena Tarawi

MALEMMA samarena toron dhari langgar, marena atarawi, sengko’ entar keya ka Kurdi. Atanya kabadha’anna e dhissa’ samarena etompo oreng dhari bakalla Kamila se burung. Sadhapa’na sengko’ ka dhissa’, emma’na Kamila gun nanges ta’ kabarran. Ajerrit. Sowarana kose para’ tadha’a. Kaedhinganna nga’-ngara’nga’. Kare neserra”.

Sengko’ se ngabasagi ba’na se acareta sambi asela alempet kalambi, sarong, ban guy-angguyya tang ana’ se gi’ buru nedda’ omor tello taonan. Ba’na se badha neng adha’na sengko’ jareya ngadhep ka ebu. Salang pandheng mata kadhuwana. Sengko’ gun neng-enneng sambi nampe kalambi. Maskeya sakone’ bannya’ ella ngaedhing apa bai se ekacator ba’na. Ba’na kaja ta’ eddhep ka sengko’ se gun asarongan pote. Sengko’ lakar ta’ akalambi, apa pole ngangguy kaos singlet. Lakar samarena abajang tarawi sengko’ paggu’ ojang polana sowap neng e langgar lao’.

Barampa malem se tapongkor reng-oreng padha ngarassa sowap. Dhari malem se lu-gallu bakto tampa’an powasa bulan reya. Akaja angen ta’ nyalembu sakale. Dhari laggu ka aban, sampe’ ka malem para’ buka are ekarassa nyengnga’ ka kole’. Bila kabadha’an akantha jareya sengko’ ta’ kenceng se kalowara dhari kamar. Sambi akeppay, reng-mereng neng amper dhalem sengko’ ajalane powasa bulan reya.

Powasa taon sateya ta’ enga’ taon jung lamba’an. Biyasana ekenneng torae bila marena imtihanan e dalem lao’ paggun toron ojan. Tape sampe’ pan-barampan are ojan ta’ toron sakale. Malem sabellunna jareya, sabellunna bengkona Kurdi ekentare oreng lake’ nyambi sadha’ ban lang-tambalang peddhang, ojan toron sakejja’ samarena bakto saor. Bila enga’ jareya sengko’ paggun tedhung mateppa’ sapo’ pole.

Imtihan ban powasa andhi’ dhuwa’ careta oca’na ba’na.

”Sabellunna imtihan e dalem lao’, Kamila se eseddhek bakalla, ta’ endha’. Dineng bila badha lanceng laen se alamar pas menta bakto kaangguy epacampo. Kamila ta’ kenneng buja’ se akabina. Kabadha’an reng kon bakalla reya sakeng oreng sake’ tabu’, ta’ baras kana ella epasake’ pole. Mon can sengko’ lakar bendher reng kon bakalla Kamila reya entar nompo ka Kurdi. Tape oreng dhissa’ ta’ andhi’ otek ban ta’ andhi’ pamekkeran se genna’.”

Baca Juga :  Puisi Madura Hasmidi

Sengko’ ban ebu gun ngabasagi ban ngedhingagi catorra ba’na.

”Badha jareya eppa’ ban ana’ can emma’na Kamila se acerreng ngolok Kurdi. Ora’na neng le’erra kose etangale malantar ce’ rajana. Matana mancella’. E budhina se kadhuwa jareya peddhang epekol mon pageddhangan agarinap pote eaddhang mon emma’na Kamila sambi ngosap dhadha barampa oreng se badha neng adha’na.”

Sakejja’-sakejja’ angen ngalesser gan sakone’ nandha’agi bakto nojju para’ ka tengnga malem. Sabellunna pongkasan careta napa’ gan emma’na Kamila se ngosap dhadha, tampeyan angguy mare ban esoson noro’ macemma. Angguyya ana’ epapolong, sarong epalaen, kalambi egattong ngangguy hanger. Kaos-kaos ban samacemma epasettong. Kare pamaso’anna ka lamari.

”Lakar dhari dallu emma’na Kamila top-notobi kajuba’anna bakalla ana’na jareya ka lakena, Kurdi. Settong tempo bakalla acareta reng towana se ta’ abajang, lake’ bine’na padha. Laen pole e kaluargana dibi’. Nyaena Kamila salang bakto ekoca’e se ta’ patot. Ban-saromban. Sengko’ padha ta’ tarema, dhimma badha bakal manto reya ca’-ngoca’ se ne-banne ka mattowana. Malemma Kurdi gun bisa manglo polana buru etotoragina babategga bakal mantona jareya se ta’ genna”.

Ebu ban sengko’ paggun ngedhingagi.

”Sanyatana dhari lamba’ Kamila menta paburung. Pan-barampan kale apessennan ka Muksir olle epadhapa’agi ka bisanna. Tape bisanna ta’ endha’ se maburunga. Tombu oca’ enga’ reya can dhari bisanna. Mon lakar epaburunga, paburung. Edhinna’ ta’ kera maburung.”

Dhari gella’ sengko’ gun cengngeng ngabasagi pacatorra ba’na. Acareta dhari lu-galluna sampe’ mare gan jareya. Genna’ akaton tadha’ se ekorange, apapole se etambai. Ba’na acareta kaongguwan saenggana sengko’ ban ebu se ngedhingagi molae gella’ ta’ bisa nyambung otaba atanya kene’ rajana otaba apa baina.

Sengko’ lakar buru edhing ja’ badha oreng acaroga. Maskeya tatangga dibi’ se acaroga sengko’ ta’ kera tao mon tadha’ oreng se aberri’ tao. Banne sengko’ reya rang-malarang kalaban kabadha’an se badha neng ga-tatangga, tape daddi oreng pajalan sabban are reya lakar ta’ andhi’ kabar se ceppet. Buru bila sengko’ mole ka bengko ban badha se acareta reya’-reya’ sengko’ bakal tao keya maskena modhiyan.

Baca Juga :  Guru Yang Cabuli Siswa Sering Minta Uang ke Bupati

Tello malem samarena atarawi ba’na paggun enga’ ka kadaddiyan e bengkona Kurdi.

”Enja’ oreng dhissa’ ta’ andhi’ otek. Bila sateya kan paggun lo-malo mon tatemmo. Juk-ojuk reya mon daddi ta’ sarmona ban bala tangga, apana pole ban sataretan dibi’ ta’ osa torodi. Tor kadhang oreng ngojuk lakar madaddiya oreng laen areya amoso ban se laenna. Mon oreng dhinna’ reya kan laenan. Tekka’a andhi’ mosiba ta’ laju nengteng otaba mekol sadha’ ban peddhang lang-tambalang nompo ka bengkona oreng. Enja’ tekka’ tatemmo neng dhimma bai ban oreng se padha teba ka mosiba paggun nyaman addu adha’.”

Bendher keya bila epekker oca’na ba’na. Ora’ reya ta’ kenneng addu, apana pole ngaddu gagaman. Sakone’na bila jareya acampo paggun daddi moso saterrossa, mala bisa-bisa egiba sampe’ mate. Na’potona bisa keya gi’ nyempen kapeggellan maskena ta’ tao dha’ ka asalla.

Ta’ aromasa angen nyarepsep gan sakone’ ngeba gumigil ka badan. Sakabbiyanna kole’ dhari tengnga ka attas sampe’ cethak ngarassa cellep gan sakone’. Ba’na acareta dhapa’ ka man-dhimman kose tageppok ka caretana Kurdi. Sengko’ paggun gan dhiyem ngedhingagi careta jareya ban ebu sateya ta’ bisa ngedhingagi keya. Dhari dhuare sabelluna asaor ebu palengngen rassana bume enga’ se aleng-leng. Sampe’ sateya ebu ta’ noro’ atarawi ka langgar, gun ngancai kompoyya se gi’ kene’.

Sengko’ se badha neng e bara’na ba’na se toju’ teppa’ nyandhar ka pelar pote jareya arassa ta’ kowat nyegga sesserra angen malem reya. Mila, sengko’ aromasa katondhu. Mon sengko’ paggun abillai catorra ba’na sengko’ paggun kala. Ba’na se la mare tedhung nyaman bila acatora sampe’ saor, tape sengko’ ta’ bisa norodi tangarra ba’na.

Jaga dhari lama’ se etoju’i sambi ngala’ sandhal celleng se badha neng ondhagan e baba, sengko’ nojju kamar. 

 

Songennep, 2018

 

*)Lulusan PP Al- Ishlah dan STKIP PGRI Sumenep. Mengabdi di SMAN 1 Bluto dan SDK Sang Timur Sumenep. Aktif di LKSB Pangesto Net_Think Community.

 

MALEMMA samarena toron dhari langgar, marena atarawi, sengko’ entar keya ka Kurdi. Atanya kabadha’anna e dhissa’ samarena etompo oreng dhari bakalla Kamila se burung. Sadhapa’na sengko’ ka dhissa’, emma’na Kamila gun nanges ta’ kabarran. Ajerrit. Sowarana kose para’ tadha’a. Kaedhinganna nga’-ngara’nga’. Kare neserra”.

Sengko’ se ngabasagi ba’na se acareta sambi asela alempet kalambi, sarong, ban guy-angguyya tang ana’ se gi’ buru nedda’ omor tello taonan. Ba’na se badha neng adha’na sengko’ jareya ngadhep ka ebu. Salang pandheng mata kadhuwana. Sengko’ gun neng-enneng sambi nampe kalambi. Maskeya sakone’ bannya’ ella ngaedhing apa bai se ekacator ba’na. Ba’na kaja ta’ eddhep ka sengko’ se gun asarongan pote. Sengko’ lakar ta’ akalambi, apa pole ngangguy kaos singlet. Lakar samarena abajang tarawi sengko’ paggu’ ojang polana sowap neng e langgar lao’.

Barampa malem se tapongkor reng-oreng padha ngarassa sowap. Dhari malem se lu-gallu bakto tampa’an powasa bulan reya. Akaja angen ta’ nyalembu sakale. Dhari laggu ka aban, sampe’ ka malem para’ buka are ekarassa nyengnga’ ka kole’. Bila kabadha’an akantha jareya sengko’ ta’ kenceng se kalowara dhari kamar. Sambi akeppay, reng-mereng neng amper dhalem sengko’ ajalane powasa bulan reya.


Powasa taon sateya ta’ enga’ taon jung lamba’an. Biyasana ekenneng torae bila marena imtihanan e dalem lao’ paggun toron ojan. Tape sampe’ pan-barampan are ojan ta’ toron sakale. Malem sabellunna jareya, sabellunna bengkona Kurdi ekentare oreng lake’ nyambi sadha’ ban lang-tambalang peddhang, ojan toron sakejja’ samarena bakto saor. Bila enga’ jareya sengko’ paggun tedhung mateppa’ sapo’ pole.

Imtihan ban powasa andhi’ dhuwa’ careta oca’na ba’na.

”Sabellunna imtihan e dalem lao’, Kamila se eseddhek bakalla, ta’ endha’. Dineng bila badha lanceng laen se alamar pas menta bakto kaangguy epacampo. Kamila ta’ kenneng buja’ se akabina. Kabadha’an reng kon bakalla reya sakeng oreng sake’ tabu’, ta’ baras kana ella epasake’ pole. Mon can sengko’ lakar bendher reng kon bakalla Kamila reya entar nompo ka Kurdi. Tape oreng dhissa’ ta’ andhi’ otek ban ta’ andhi’ pamekkeran se genna’.”

Baca Juga :  Disdik Pamekasan Dukung Seminar Litarasi

Sengko’ ban ebu gun ngabasagi ban ngedhingagi catorra ba’na.

”Badha jareya eppa’ ban ana’ can emma’na Kamila se acerreng ngolok Kurdi. Ora’na neng le’erra kose etangale malantar ce’ rajana. Matana mancella’. E budhina se kadhuwa jareya peddhang epekol mon pageddhangan agarinap pote eaddhang mon emma’na Kamila sambi ngosap dhadha barampa oreng se badha neng adha’na.”

Sakejja’-sakejja’ angen ngalesser gan sakone’ nandha’agi bakto nojju para’ ka tengnga malem. Sabellunna pongkasan careta napa’ gan emma’na Kamila se ngosap dhadha, tampeyan angguy mare ban esoson noro’ macemma. Angguyya ana’ epapolong, sarong epalaen, kalambi egattong ngangguy hanger. Kaos-kaos ban samacemma epasettong. Kare pamaso’anna ka lamari.

”Lakar dhari dallu emma’na Kamila top-notobi kajuba’anna bakalla ana’na jareya ka lakena, Kurdi. Settong tempo bakalla acareta reng towana se ta’ abajang, lake’ bine’na padha. Laen pole e kaluargana dibi’. Nyaena Kamila salang bakto ekoca’e se ta’ patot. Ban-saromban. Sengko’ padha ta’ tarema, dhimma badha bakal manto reya ca’-ngoca’ se ne-banne ka mattowana. Malemma Kurdi gun bisa manglo polana buru etotoragina babategga bakal mantona jareya se ta’ genna”.

Ebu ban sengko’ paggun ngedhingagi.

”Sanyatana dhari lamba’ Kamila menta paburung. Pan-barampan kale apessennan ka Muksir olle epadhapa’agi ka bisanna. Tape bisanna ta’ endha’ se maburunga. Tombu oca’ enga’ reya can dhari bisanna. Mon lakar epaburunga, paburung. Edhinna’ ta’ kera maburung.”

Dhari gella’ sengko’ gun cengngeng ngabasagi pacatorra ba’na. Acareta dhari lu-galluna sampe’ mare gan jareya. Genna’ akaton tadha’ se ekorange, apapole se etambai. Ba’na acareta kaongguwan saenggana sengko’ ban ebu se ngedhingagi molae gella’ ta’ bisa nyambung otaba atanya kene’ rajana otaba apa baina.

Sengko’ lakar buru edhing ja’ badha oreng acaroga. Maskeya tatangga dibi’ se acaroga sengko’ ta’ kera tao mon tadha’ oreng se aberri’ tao. Banne sengko’ reya rang-malarang kalaban kabadha’an se badha neng ga-tatangga, tape daddi oreng pajalan sabban are reya lakar ta’ andhi’ kabar se ceppet. Buru bila sengko’ mole ka bengko ban badha se acareta reya’-reya’ sengko’ bakal tao keya maskena modhiyan.

Baca Juga :  Kerres Ellok Tello Bellas

Tello malem samarena atarawi ba’na paggun enga’ ka kadaddiyan e bengkona Kurdi.

”Enja’ oreng dhissa’ ta’ andhi’ otek. Bila sateya kan paggun lo-malo mon tatemmo. Juk-ojuk reya mon daddi ta’ sarmona ban bala tangga, apana pole ban sataretan dibi’ ta’ osa torodi. Tor kadhang oreng ngojuk lakar madaddiya oreng laen areya amoso ban se laenna. Mon oreng dhinna’ reya kan laenan. Tekka’a andhi’ mosiba ta’ laju nengteng otaba mekol sadha’ ban peddhang lang-tambalang nompo ka bengkona oreng. Enja’ tekka’ tatemmo neng dhimma bai ban oreng se padha teba ka mosiba paggun nyaman addu adha’.”

Bendher keya bila epekker oca’na ba’na. Ora’ reya ta’ kenneng addu, apana pole ngaddu gagaman. Sakone’na bila jareya acampo paggun daddi moso saterrossa, mala bisa-bisa egiba sampe’ mate. Na’potona bisa keya gi’ nyempen kapeggellan maskena ta’ tao dha’ ka asalla.

Ta’ aromasa angen nyarepsep gan sakone’ ngeba gumigil ka badan. Sakabbiyanna kole’ dhari tengnga ka attas sampe’ cethak ngarassa cellep gan sakone’. Ba’na acareta dhapa’ ka man-dhimman kose tageppok ka caretana Kurdi. Sengko’ paggun gan dhiyem ngedhingagi careta jareya ban ebu sateya ta’ bisa ngedhingagi keya. Dhari dhuare sabelluna asaor ebu palengngen rassana bume enga’ se aleng-leng. Sampe’ sateya ebu ta’ noro’ atarawi ka langgar, gun ngancai kompoyya se gi’ kene’.

Sengko’ se badha neng e bara’na ba’na se toju’ teppa’ nyandhar ka pelar pote jareya arassa ta’ kowat nyegga sesserra angen malem reya. Mila, sengko’ aromasa katondhu. Mon sengko’ paggun abillai catorra ba’na sengko’ paggun kala. Ba’na se la mare tedhung nyaman bila acatora sampe’ saor, tape sengko’ ta’ bisa norodi tangarra ba’na.

Jaga dhari lama’ se etoju’i sambi ngala’ sandhal celleng se badha neng ondhagan e baba, sengko’ nojju kamar. 

 

Songennep, 2018

 

*)Lulusan PP Al- Ishlah dan STKIP PGRI Sumenep. Mengabdi di SMAN 1 Bluto dan SDK Sang Timur Sumenep. Aktif di LKSB Pangesto Net_Think Community.

 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/