Sabtu, 23 Feb 2019
radarmadura
icon featured
Esai

Dullu, Madura-Sorbaja Ekataneyan, Mangken Jakarta!

21 Oktober 2018, 19: 06: 21 WIB | editor : Abdul Basri

Dullu, Madura-Sorbaja Ekataneyan, Mangken Jakarta!

DULLU, monggu oreng disa e Madura, entar ka kottha aropa’agi pangalaman se ros-terrosan ekaenga’e, e kacareta ka bala tatangga pan-ponapan se epanggi e kottha. Monggu reng disa, tantona ta’ gampang akalessir ka kottha. Banne polana jalan se abang-lobang.

Jugan banne polana alasan ta’ neggu’ pesse, nangeng monggu reng-oreng disa mon akalessira ka kottha se ka’dhimma kottha kalonta ”sowargana” dunnya enggi pesse. Enggi ate sopaja ta’ tagudha pan-ponapan se eabas nangeng elarang agama. Ban se lebbi parlo pole ta’ kasasar. Kottha, ca’epon reng disa, padana ”sowargana” dunnya, se tada’ e disa badha e kottha, se ta’ lebur e disa daddi lebur e kottha.

Biyasana, reng-oreng disa entar ka kottha salaenna e bakto-bakto badha kabutowan husus, reng-oreng disa arammeyagi kottha saare-dhuware sabellunna tellasan. Tanaba, monggu reng disa bagiyan daradan e mosem-mosem onggana bako. E bakto gapaneka asalembungan reng-oreng disa se mangkat ka kottha.

Nangeng sabarinto, kottha se menorot reng-oreng disa aropa’agi sowarga tanabana reng-oreng se entara ka kottha ta’ bisa sabban bakto ta’ ”berlaku” monggu Buwahlan, jaragan kopra. Monggu Buwahlan, kottha padhana taneyan se bisa elebadi sabban bakto. Kaangguy ka kottha Buwahlan ta’ parlo ngantos saare sabellunna tellasan tanaba ngantos kabutowan seonggu-onggu buto.

Ekataneyan sebbudan monggu reng se gasek andhi’ kaparlowan e kottha Songennep, Mekkasan, Sampang, Bangkalan, ban Sorbaja. ”Mon Buwahlan, Madura-Sorbaja ekataneyan,”  biyasana reng-oreng ngoca’. Dullu napa se esebbudagi ka Buwahlan ban reng-oreng disa ampon ta’ ”relevan” esebbut taon-taon mangken teros ka budhi. Mangken kottha ban disa ampon sakone’ kabida’anna.

Dhalem tolesan paneka kaula ta’ badhi ababbar kaodhi’anna reng kottha moso reng disa. Nangeng dhalem catheddan paneka kaula abarbara napa se esebbut e dhalem parebasan Madura: bango’ daddiya cethakka bilis etembang daddi bunto’na olar kandhilis.

Sajalan kalaban parebasan e attas, manabi lamba’ reng disa se bisa kalowar-maso’ Madura-Sorbaja mon ta’ oreng se andi’ usaha padhana Buwahlan tanaba reng-oreng se noro’ alako ka Buwahlan. Noro’ bunte’ tanaba alako ka oreng monggu reng Madura korang ngontongagi dha’ aba’na dibi’. Noro’ bunte’ oreng sareng bangaseppo lebat parebasan esebbut padha daddi bunto’na olar saenggana aba’na ta’ bisa jekjek ban mandiri. Salanjangnga oreng nga’ ganeka padhana gun daddi jang-bajangan.

Nangeng noro’e oreng tanaba daddi bunto’ e taon-taon mangken ampon bannya’ ngorange. Melana ta’ sakone’ reng Madura se alako ban daddi jaragan monggu aba’na dibi’. Contona, se ampon kalonta e taon mangken mokka’ barung e Jakarta. Maske molana reng-oreng ganeka noro’ oreng, tape bila bit-abit mokka’ dibi’ maske barang se ejuwal bannya’na ta’ padha ban barangnga jaraganna se sabellunna etoro’e. Ganeka se esebbut bango’ daddiya cethakka bilis. Kene’ tape bangal ngekke’ etembang raja padha bunto’na olar tape kalakowanna gun noro’ bunte’.

Sajjegga reng-oreng bangal mokka’ usaha dibi’, ta’ sakone’ oreng Madura dhari taon ka taon sajan maju. Reng-oreng ampon padha bangal tor ta’ agantong oreng laen e dhalam nyare kabutowanna odhi’ dha’ reng se lebbi badha otaba sogi padhana Buwahlan. Tanaba ta’ tako’ kasasar pole bila badha e rammena kottha raja sanaossa reng disa ta’ oneng taba guggu’ abasa basa Indonesia.

Sajjegga ta’ noro’ bunte’ oreng laen sebbudan Madura-Sorbaja ekataneyan mangken agante Madura-Jakarta ekataneyan! (*)

Songennep-Jakarta, 4 Oktober 2018

MAHWI AIR TAWAR

Pengarang

(mr/*/bas/JPR)

Jawa Pos Digital
E-Paper
 TOP
Artikel Lainya
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia